Lithuanian Centre for Social Sciences
   
 
LT EN
HOME CONTACTS
Home Contact
 
   
     
 
Leidiniai ir publikacijos / Publications

Paskelbtos / Published in 2021:

Aidukaitė J., Blažienė I. (2021). Longer working lives – what do they mean in practice – a case of the Baltic countries. International Journal of Sociology and Social Policy, ISSN: 0144-333X, p. 1-17. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2021-0049.

Blažienė I., Miežienė R., Guobaitė-Kirslienė R. (2021). Lithuania: working life in the COVID-19 pandemic 2020. Eurofound, Dublinas. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21022.pdf.

Braziene R. (2021). „Lithuania country note“ in Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufmann, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2021. p. 389-394. Prieiga per internetą: https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002197/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2021.pdf.

Danilevičienė I., Sakalauskas M., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2021). Assessment of the financial technologies influence on county’s competitiveness. International Journal of Social Science and Economic Research 1(6) ISSN: 2455-8834, p. 202-236. Prieiga per internetą: https://vb.vgtu.lt/object/elaba:95051490/.

Gruževskis B., Krutulienė S., Miežienė R. (2021). Aktyvios įtraukties apribojimai ir socialinių paslaugų vaidmuo: Lietuvos atvejis. Filosofija. Sociologija 32 (2). p. 105-117. eISSN 0235-7186. Prieiga per internetą: https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4410/3531/.

Juchnowicz M., Gruževskis B., Kinowska H. (2021). Does consistency of pay levels, knowledge of principles and perception of the superior affect the assessment of remuneration justice? – Evidence from Poland and Lithuania. JEEMS Journal of East European Management Studies 26 (3), p. 521-544. Prieiga per internetą: DOI: doi.org/10.5771/0949-6181-2021-3-521.

Miežienė R., Krutulienė S., Gruževskis B. (2021). Identifying the Main Determinants of Part-Time Employment in EU Countries. Review of economic perspectives 21 (2), p. 151-171. ISSN 1213-2446. eISSN 1804-1663. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0007.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Blaževičė I. (2021). Hybridity of social enterprise models and ecosystems. Journal of International Studies 14(1), p. 41-59. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/3.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Novikova M., Kazlauskienė E. (2021). Factors determining the development of intelligent transport systems. Business, Management and Economics Engineering, 19(2), p. 229-243. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.3846/bmee.2021.15368.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A., Krutulienė S. (2021). Pažeidžiamų gyventojų grupių nedarbo situacijos Baltijos šalių darbo rinkoje įvertinimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 21. p. 8-25. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.34.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius. Filosofija. Sociologija 32(2). Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4411.

Rakšnys V. A., Guogis A., Karnite R., Braziene R. (2021). On the Counteraction of the Public Sector in the Conditions of COVID-19 - Europe and Worldwide in the Fields of Income Protection and Social Security. European Political Science 22 (86), p. 77-89. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/357097716_On_the_Counteraction_of_the_Public_Sector_in_the_Conditions_of_COVID-19_Europe_and_Worldwide_in_the_Fields_of_Income_Protection_and_Social_Security.

Paskelbtos / Published in 2020:

Balsys P. (2020). Values and identity of contemporary military officer in the context of national security. Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation. Proceedings of 2nd International Conference CNDGS’2020, p. 182-188, ISSN: 2538-8959. Prieiga per internetą: http://www.tb.lt/Leidiniai/Moksliniai/2020-CNDCGS 2020 Proceedings.pdf.

Braziene R. (2020). ‘Lithuania country note’ in Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufmann, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research. p. 386-392. Prieiga per internetą: https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002067/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2020.pdf.

Brazienė R. (2020). Youth Transition from Education to the Labour Market in Lithuania: The Role of the Youth and Parental Education. The Annals of the American Academy of Social and Political Science, 688 (1), p. 155-170. DOI: 10.1177/0002716220908254. Prieiga per internetą: https://vb.lstc.lt/object/elaba:77351398/.

Guobaitė-Kirslienė R., Blažienė I. (2020). Psichologinio smurto darbo aplinkoje sampratos teisiniai aspektai Lietuvoje. Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 17 psl. ISBN: 978-609-488-007-0 (sp.), ISBN: 978-609-488-008-7 (el.).

Juchnowicz M., Gruževskis B., Kinowska H. (2020). Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland. Business: Theory and Practice, 21 (2), p. 869-879. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.12778. Prieiga per internetą: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12778.

Kirelienė I. (2020). "Protų atitekėjimas" į Lietuvą: asmenų iš trečiųjų šalių socioekonominė integracija. Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai, 2020 (23), ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos. 2020 m. gegužės 13 d. p. 231-239. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.7220/2538-6778.2020.23.

Kirelienė I. (2020). Immigration in Lithuania: a variety of migration objectives. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys, p. 69-76. ISSN: 2345-007X. Prieiga per internetą: http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/78/Mokslas ir praktika_ straipsniu leidinys 2020 07 14 Patikslintas_27.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Makovskaja N., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2020). Socialinė gerovė ekonomikos pokyčių kontekste. Mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius, p. 1-10. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2020/paper/view/616/221/.

Miežienė R., Gruževskis B. (2020). Migration and labour market integration of third-country nationals: The case of Lithuania. Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis, 74 (3), p. 36-51. Prieiga per internetą:
http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2020/10/4_Rasa-Mieziene-Boguslavs-Gruzevskis.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2020). Darbo rinkos politikos rezultatus išreiškiančių bendrųjų ir tikslinių grupių rodiklių kaitos įvertinimas. Lietuvos statistikos darbai, 59 (1), p. 1-13. eISSN: 2029-7262. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/16784/16985.

Žalimienė L., Blažienė I., Junevičienė J. (2020). What type of familialism is relevant for Lithuania? The case of elderly care. Journal of Baltic Studies, p. 159-178. DOI: 10.1080/01629778.2020.1746368. Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01629778.2020.1746368?journalCode=rbal20.

Paskelbtos / Published in 2019:

Aidukaitė J., Moskvina J., Skučienė D. (2019). The Lithuanian welfare system over the last twenty years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects. In (Eds. Blum, S., Kuhlman, J., Schubert, K.) Routledge Handbook of European Welfare Systems. The 2nd Edition. Routledge. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.4324/9780429290510 .

Balsys P. (2019). Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, Nr. 10(2), Kaunas, VDU leidykla, p. 71-85. ISSN 2029-4573. Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102741/2/Iskarpa_KV_10_2.pdf.

Blažienė I., Kasiliauskas N., Guobaitė-Kirslienė R. (2019). Lithuania: will new legislation increase the role of social dialogue and collective bargaining? Collective bargaining in europe: towards an endgame (ed. Waddington J., Müller T. & Vandaele K.). Brussels, ETUI. Prieiga per internetą: https://www.etui.org/sites/default/files/Collective%20Bargaining%20Vol%20II%20final%20web%20version.pdf.

Blažienė I., Miežienė R. (2019). Working life in Lithuania. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. European Observatory of Working Life, Dublinas. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania.

Brazienė R. (2019). Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: patirtys ir požiūriai. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. Vilnius. ISSN 0235-7186. T. 30. No. 2, p. 108-115. ISI Web of Science, SocINDEX with Full Text, The Philosopher’s Index, CSA Sociological Abstracts, CEEOL. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4017/2816.

Brazienė R. (2019). ‘Lithuania country note’, in blum. 15-th international review of leave policies and related research. Koslowski A., Macht A., Dobrotic I. and Moss P. (eds.). p. 317-322. Available. Prieiga per internetą: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/annual_reviews/2019/2._2019_Compiled_Report_2019_0824-.pdf.

Burneika D., Pocius A. (2019). Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania [regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie]. Studia Regionalne i Lokalne". NR 3 (77) s. 5-26. ISSN 1509–4995, doi 0.7366/1509499537701. Prieiga per internetą: https://scholar.com.pl/pl/periodyki/3922-2019-studia-regionalne-i-lokalne-nr-3-77-uwaga-do-kupienia-takze-w-pdfie.html.

Danilevičienė I. (2019). Features of the assessment of factors influencing productivity. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, art. no. cibmee.2019.021. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 208-219. DOI: 10.3846/cibmee.2019.021. Prieiga per internetą: http://cibmee.vgtu.lt/index.php/verslas/2019/paper/viewFile/432/133.

Danilevičienė I. (2019). Produktyvumo, kaip esminio ekonominės plėtros sverto, vertinimo ypatumai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius: VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.023, p. 1-8. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2019/paper/view/338/166.

Gruževskis B. (2019). Competitiveness of the national economy in the context of globalization. Konkurencyjność gospodarki narodowej w warunkach globalizacji. Recenzija (lenkų k.). Rocznik SNPL, T. 19, p. 383-387. Prieiga per internetą: http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.383-387.pdf.

Krutulienė S., Miežienė R., Gruževskis B. (2019). Aktyvios įtraukties koncepcija ir trajektorijos: Lietuvos atvejis. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T. 30. Nr. 4, p. 305–316. ISSN: ISSN 0235-7186. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4156/3067?inline=1.

Miežienė R., Krutulienė S. (2019). The impact of social transfers on poverty reduction in EU countries. Baltic Journal of European Studies. Vol. 9, No. 1 (26): 157-175. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/334817231_The_Impact_of_Social_Transfers_on_Poverty_Reduction_in_EU_Countries.

Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Krutulienė S. (2019). Epilepsija sergančių asmenų į (si) galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas. Filosofija. Sociologija, 30(2), 139-148. Prieiga per internetą: https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4020/2859?inline=1.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Margelis M. (2019). Nedarbas globalizacijos kontekste: pokyčiai ir iššūkiai. Mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius. VGTU. eISSN 2029-7149. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2019/paper/view/326/185.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pavlovska I., Pavlovskis M. (2018, publikuotas 2019). The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International Journal of Innovative Technologies in Economy 5(17), Vol.2. ISSN 2412-8368. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5671.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2019). Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje. Filosofija. Sociologija, 30 (4), p. 295-304. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4155. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4155.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2019). Darbo rinkos raidos skirtumai ir netolygumai Lietuvos regionuose. Socialinis ugdymas, 51 (1), p. 83-99. DOI: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.7. Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103314/1/ISSN2351-6011_2019_V_51_N_1.PG_83-99.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A., Sviklas K. (2019). Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai, Nr. 8. Vilnius: LSTC. p. 113-130. ISSN 2029-963X. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

Pocius A., Miežienė R., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Nr. 8. Vilnius: LSTC, p. 66-86. ISSN 2029-963X. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

Pocius A., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T. 30. Nr. 4, p. 295–304. ISSN: 0235-7186. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4155/3048.

Pranskevičiūtė I., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). The system approach to resource scarcity: bridging ecology, economy and society. International Journal of Social Science and Economic Research, 4 (9), p. 5896-5912, ISSN: 2455-8834. Prieiga per internetą: http://ijsser.org/files_2019/ijsser_04__452.pdf.

Skučienė D., Moskvina J. (2019). Employers' policies and attitudes towards the performance of older employees in Lithuania. Verslas: Teorija ir Praktika / Business: Theory and Practice. 2019 20: 523–53. ISSN 1648-0627 / EISSN 1822-4202. Prieiga per internetą: https://vb.lstc.lt/object/elaba:47096255.

Vyšniauskienė S., Brazienė R. (2019). Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603 (print). T 18. Nr. 3. p. 9-19. Prieiga per internetą: http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/24706.

Žalimienė L., Junevičienė J., Blažienė I., Miežienė R. (2019). Lūkesčiai dėl globos senatvėje: socialinės paslaugos ir jų organizacinės formos. Lietuvos socialinių tyrimų centras. 90 p. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lukesciai_del_globos_senatveje.pdf.

Paskelbtos / Published in 2018:

Blažienė I., Miežienė R. (2018). Industrial relations Lithuania: Developments in working life 2017. Eurofound. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18035.pdf.

Brazienė R. (2018). Lithuania country note. International Review of Leave Policies and Research 2018. p. 264-269.Prieiga per internetą: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/country_notes/2018/FINAL.Lithuania2018.pdf.

Danilevičienė I. (2018). The growth of competitiveness as a result of the changes of wage and employment. 10th international scientific conference “Business and management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press. p. 436-443. ISSN 2029-4441.

Gruževskis B., Blažienė I. (2018). Thematic Review on emigration of skilled labour. EEPO, European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN: 978-92-79-88886-1.

Gruževskis B., Stankūnienė V. (2018). Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development. Political Challenges within the Baltic Sea Region. Lithuania. Population Europe. Discussion Papers. Max Planck University, Berlin. Series, No 9, p. 31-37. ISSN: 2512-6172.

Gruževskis B., Sudnickas T., Urbanovič J. (2018). Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania. Education of Economists and Managers. Warsaw. Nr.3(49), p. 129-147. ISSN 1734-087X.

Miežienė R., Gruževskis B. (2018). Determinants of part-time employment: Lithuanian Experiences in the context of other EU countries. Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis. Riga Socialas un humanitaras zinatnes. Latvijas Zinatnu Akademijas 72 (2), p. 44-55. ISSN 1407-0081.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). Gyventojų užimtumo pokyčių diferenciacijos įvertinimas Lietuvos regionuose. Regional FoRmation and development Studies. No. 3 (23) p. 71-85. ISSN 2029-9370.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste. Socialinis ugdymas. Aktyvi įtrauktis / Mokslo darbai. T. 47, Nr. 3. p. 128-149. ISSN 1392-9569. E-ISSN 2351-6011.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). The evaluation of the third countries citizens demand in the labour market: Lithuanian case. «Экономика и социум». No3 (34). 33 p. ISSN 2225-1545.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. (2018). Overcoming paradox for social enterprise definition: Case of Lithuania. Economic and Managerial Spectrum. Zilina, Slovakija. Nr. 1 (12) p. 104-118. ISSN 1337-0839.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. (2018). Contribution of the economic and social sector to economic development: The case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI, No 174, ISSN1728-6220. Prieiga per internetą: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V174-02.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pavlovska I., Pavlovskis M. (2018). The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International Journal of Innovative Technologies in Economy. RS Global Publisher, Warsaw. No. 5(17) p. 34-43. ISSN 2412-8368.

Pocius A., Miežienė R. (2018). Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai. 57 (1), Lietuvos statistikos departamentas. p. 3-16. ISSN 1392-642X.

Paskelbtos / Published in 2017:

Blaziene I., Gruzevskis B. Lithuanian trade unions: from survival skills to innovative solutions. // Innovative union practices in Central-Eastern Europe (ed. Bernaciak M., Kahancova M.). ETUI, 2017. P. 111-124.

Blaziene I., Aumayr-Pintar C. National capacity-building initiatives for social partners: Experiences in five EU Member States. European Observatory of Working Life, Eurofound, 2017. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/national-capacity-building-initiatives-for-social-partners-experiences-in-five-eu-member-states .

Žalimienė L., Blažienė I., Miežienė R. Lankomosios priežiūros darbuotojų darbo vietos kokybė Lietuvoje. // Filosofija. Sociologija. 2017. T.28. Nr.2. P. 151-159. Prieiga per internetą: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/2/151-159.pdf.

Žalimienė L., Blažienė I., Miežienė R., Junevičienė J. Socialiniai tyrimai trumpai. 2017. Nr.4. 8 P. Prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/laikrastis_nr4.pdf.

Krutulienė S. Epilepsija sergančių asmenų ekonominės padėties ir gyvenimo sąlygų įvertinimas. // STEPP. 15. 2017. P. 27-43. http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/issue/view/939.

Paskelbtos / Published in 2016:

Aidukaitė J., Moskvina J., Skučienė D. Lithuanian welfare system in times of recent crisis. In: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann (eds.) Challenges to European Welfare Systems. Springer. 2016. P. 419-441.

Gruževskis B., Miežienė R. Atypical forms of employment in Lithuania: main characteristics and prevalence. // Socialiniai tyrimai. Šiaulių universitetas. 2016. Nr. 39(1). P. 27-36. Prieiga per internetą: https://journals.su.lt/socialiniai-tyrimai/article/download/76/30/.

Pocius A., Gruževskis B. Demografinių pokyčių ypatumai šalies didžiuosiuose miestuose. // Lietuvos socialinė raida. Teritorinis aspektas. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2016. Nr. 5. P. 25-43.

Gruževskis B., Danilevičienė I. Socialinės sanglaudos ir ekonomikos konkurencingumo integracija žinių ekonomikos kontekste. // Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis. Mokslinių straipsnių rinkinys (XII). Vilnius: LEU. 2016. P. 11-28.

Blažienė I. Time to change traditional approaches to the more innovative ones? Peer review on "approaches to integrate long-term unemployed persons". Berlin (Germany). 13-14 October. Peer Country Comments Paper – Lithuania. Mutual Learning Programme, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 2016. 17 P. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16398&langId=en.

Pocius A. Demografinių grupių padėties pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir metodinių skirtumų įtaka santykiniams nedarbo rodikliams. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius. 2016. Nr. 55(1). P. 6-18. Prieiga per internetą: http://www.statisticsjournal.lt/index.php/statisticsjournal/article/viewFile/166/pdf.

Okunevičiūtė-Neverauskienė O., Sereičikaitė D. Jaunimo verslumo galimybės Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. // 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje / Business in XXI century". 2016. P. 1-12. Prieiga per internetą: http://old.konferencijos.vgtu.lt/jmk.vvf.vgtu.lt/public_html/index.php/conference/2016/paper/viewFile/394/252.

Krutulienė S. Epilepsija sergančių suaugusių asmenų politinio, kultūrinio ir socialinio dalyvavimo veiksniai. // Mokslo darbų žurnalas "Socialinis darbas". Vilnius: M. Romerio universitetas. 2016. T. 14. Nr. 1. P. 53-68. Prieiga per internetą: https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/4355/4096.

Blažienė I., Czarzasty J., Dimitriu R. Individual employment relations. developments in working life in europe: eurwork annual review Eurofound, doi: 10.2806/958139. // Publications Office of the European Union. Luxembourg. 2016. P. 56-63. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1631en.pdf.

Bagdonaitė A., Blažienė I., Petrylaitė D., Świątkowski A.M. The role of social dialogue and collective agreements in building the european social model. // The Lawyer Quarterly. International Journal for Legal Research. Čekijos mokslų akademija. 2016. Vol. 6 No. 2. P. 65-81.

Miežienė R., Blažienė I. Regulation of labour market intermediaries and role of the social partners in preventing trafficking of labour. // Europos Fondas gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti. Dublinas. 2016. 11 P. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_national_contribution/field_ef_documents/lt_trafficking.pdf.

Paskelbtos / Published in 2015:

Zabarauskaitė R., Gruževskis B. Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje (Systematic study on poverty in Lithuania). Lietuvos socialinių tyrimų centras, Darbo rinkos tyrimų institutas. Kaunas: Lietuvos Caritas. 2015. 80 P.

Pocius A. Šešėlinės ekonomikos ir neoficialaus užimtumo būklės bei tendencijų įvertinimas Lietuvoje (Evaluation of the shadow economy and informal employment trends in Lithuania). // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2015. T. 54. Nr. 1. P. 18–32.

Świątkowski A.M., Petrylaitė D., Blažienė I., Bagdonaitė A. International legal standards of collective agreements and related aspect in the selected European Union member states. Verslo ir teisės aktualijos. 2015. 10 P.

Gruzevskis B., Blaziene I. Upskilling unemployed adults. The organisation, profiling and targeting of training provision, EEPO review spring 2015. // European Employment Policy Observatory (EEPO). European Commission. 2015. 12 P.

Zabarauskaitė R., Gruževskis B. Skurdo kultūros apraiškos socialinės paramos gavėjų grupėje (Manifestations of poverty culture among social benefit recipients). // Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2. P. 99–112.

Gruževskis B.; Rutkauskas A.V., Danilevičienė I. Integral knowledge, innovation and technology cluster – new perspective of labour development. // Education of Economists and Managers. 2015. Vol. 4(38). P. 49–64.

Danilevičienė I.; Gruževskis B. Theoretical aspects of wage and the features of wage structure. // Journal of System and Management Sciences. 2015. Vol. 5(3). P. 46–64.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Kudarauskas J. Erasmus+ jaunimo programos informacijos sklaidos platformų vertinimas (Evaluation of Erasmus+ youth program informatikon dissemination platforms). Konferencijos straipsniai. // Verslas XXI amžiuje. 2015. Nr. Verslas 287.
P. 73–80.

Račinskaja I. Globalizacijos iššūkiai ir teikiamos galimybės užimtumo sąlygomis ES šalyse (Challenges and possibilities of globalization for employment in European Union countries). Konferencijos straipsniai. // Verslas XXI amžiuje. 2015. Nr. Verslas 223. P. 52–62.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Rakauskienė O.G. Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case). // Transformations in Business & Economics. 2015. Vol. 14(2). P. 224–253.

Pocius A., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Tikslinių grupių integracijos į darbo rinką galimybių vertinimas (Assessment of opportunities for target group to integrate into labour market). // Lietuvos socialinė raida. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2015. Nr. 4. P. 50–81.

Moskvina J., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas: ES ir Lietuvos Aktuali patirtis (Implementation of active labour market policies: relevant experience from Lithuania and other EU countries). // Lietuvos socialinė raida. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2015. Nr. 4. P 24–49.

Krutulienė S. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų užimtumo pajėgumas: epilepsija sergančių asmenų atvejis (The employment capability of people with chronic illness: case study of people with epilepsy). // Lietuvos socialinė raida. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.
2015. Nr. 4. P 61-74.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Lithuania: working life country profile. European Foundation for the Improvement of Living and Workinig Conditions. Comparative analytical report. European Observatory of Working Life. Dublinas. 2015. 22 P. [Interaktyvus].

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B., Merkys G. Absolventų aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos organizavimo vadovas (High school graduates career monitoring organization: handbook). Vilnius: Vilniaus universitetas. 2015. 120 P.

Paskelbtos / Published in 2014:

Gataūlinas A., Zabarauskaitė R. Socialinės apsaugos sistemos formos įtaka gyvenimo lygiui (lyginamoji šalių analizė) (The impact of the form of social security on the standards of living (comparative analysis). // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universitetas. 2014. Nr.1(33). P. 33–43.

Gataūlinas A., Zabarauskaitė R. Subjektyviosios gerovės sąveika su darbine veikla ir išsilavinimu ES šalyse (Interaction between subjective well-being, economic activity and education in the EU). // Verslas: Teorija ir praktika. Vilnius. 2014. Nr.15(4).

Moskvina J., Gruževskis B. Multilingualism as a Business Development Factor. // Verslas: Teorija ir Praktika. 2014. Nr.15(1). P. 22-31.

Zabarauskaitė R., Skačkauskienė I. The survey of attitudes toward work by the unemployed in Lithuania. // International Journal of Management - Theory and Applications (IREMAN). London: Praise Worthy Prize. Vol.2. No.4.

Pocius A., Gruževskis B. Trend in the development of employment and unemployment according to gender and age of the population in Lithuania and the evaluation of integration into the labour market. // Building the socially responsible employment policy in the Baltic States (Editors: Baltic Sea Academy, Max Hogeforster). Germany. Hamburg. 2014. P. 80-114.

Gataūlinas A., Zabarauskaitė R. Enhancing motivation to work in unemployed persons: Lithuania in the context of EU countries. // European Scientific Journal. Azores: European Scientific Institute. 2014. Vol.10. No. 29. P. 47-60.

Petrylaitė D., Blažienė I., Petrylaitė V., Zabarauskaitė R. Settlement of individual labour disputes using ADR methods: A model of the Lithuanian Reform. // Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Cracovia Annus MMXIV. 2014. P. 545 – 565.

Blažienė I. Lithuania: Industrial relations profile. // European Foundation for the Improvement of Living and Workinig Conditions. Dublinas. 2014. Prieiga per internetą: http://eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/lithuania/lithuania-industrial-relations-profile.

Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Moskvina J. The Analysis of the situation of vulnerable population groups in Lithuanian Labour market. // Hogeforster, Max, ed. Building the socially responsible employment policy in the Baltic Sea Region. BoD–Books on Demand. 2014. P. 58-80.

Zabarauskaitė R. Lithuania: Employment opportunities for people with chronic diseases. // European Foundation for the Improvement of Living and Workinig Conditions. Comparative analytical report. Dublinas. 2014.

Blažienė I. A Need for a More Holistic Approach in Supporting Young People in Lithuania. // Mutual Learning Programme, DG EMPL. 2014.

Blažienė I. Lithuania: Industrial relations in central public administration – Recent trends and features. // European Foundation for the Improvement of Living and Workinig Conditions. Dublinas. 2014. Prieiga per internetą: http://eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/lithuania/lithuania-industrial-relations-in-central-public-administration-recent-trends-and-features.

Gruževskis B., Blažienė I. Stimulating Job Demand: the Design of Effective Hiring Subsidies in Europe. // European Employment Policy Observatory, DG EMPL . 2014.

Gruževskis B., Blažienė I. First safety net and redundancy/ severance payments in Lithuania. // European Employment Policy Observatory, DG EMPL . 2014.

Gruževskis B. Demografija. Studijoje – pasiūlymai dėl šalies strateginio tikslo suformulavimo (Demography. Proposals for strategic goal of the country). // Vilnius: Lietuvos mokslo akademija. 2014. P. 64-71.

Paskelbtos / Published in 2013:

Gruževskis B., Moskvina J., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Changes in Lithuanian Labour Market during Period of Economic Recession. Recovery of the Baltic States after the Global Financial Crisis: Necessity and Strategies // Supplement 1 to the Annual Report 2013: Working Papers of the Research Project on the Baltic States. University of applied sciences. Institute for Transport and Development. Faculty of Business and Economics. Germany. Bremen. 2013. P.31-42.

Ignotas A., Pocius A., R. Ginevičius. The Assessment of the Integration of Public and Corporate Social Responsibility in Lithuania. // Corporate Social Responsibility and Women's Entrepreneurship around the Mare Balticum. Germany. Hamburg. 2013. P.30-49.

Gruževskis B., Blaziene I. Social and employment situation in Lithuania. Directorate General for Internal Policies. European Parliament. Brussels. 2013. 30 P.

Gruževskis B., Zabarauskaitė R. Darbas ne visą darbo laiką Lietuvoje ir kitose ES šalyse: kitimo tendencijos ir pagrindinės problemos (Part-time employment in Lithuania and other EU countries: Trends and key issues). // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius. T.12. Nr.4. P.540–556.

Gataūlinas A., Zabarauskaitė R. ES šalių subjektyvioji gerovė ekonominio išsivystymo ir socialinės politikos kontekste (Subjective well-being in EU countries in the context of economic development and social policy). // Verslas: Teorija ir praktika. Vilnius. 2013. Nr.14(2). P.147-156.

Šileika A., Paškevičiutė J. Lietuvos tapsmo gerovės valstybe prieštaros (Contradictions of transformation of Lithuania into welfare state). // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2013. Nr.1(29). P.8-19.

Petrylaitė D., Petrylaitė V., Blažienė I. Darbo ginčų instituto reguliavimo tarptautiniai teisiniai standartai ir jų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje (International legal standards for the regulation of the institute of labour disputes and their implementation in national legislation). // Teisė. Mokslo darbai. Vilniaus universitetas. 2013. T.88. P.94-118.

Petrylaitė D., Blažienė I., Petrylaitė V., Zabarauskaitė R. Darbo ginčų institutas Lietuvoje: teisinių mechanizmų pokyčiai, jų rezultatai ir ateities perspektyvos (Settlement of individual labour disputes using ADR methods: a model of the Lithuanian reform). Verslas: Teorija ir praktika. Vilnius. 2013. Nr.14(4). P.278–286.

Moskvina J. Social enterprises as a tool of social and economic policy. Lithuanian case. // Entrepreneurship and sustainability issues. P.45-54.

Blažienė I. The need to consider social and economic environment when choosing measures tackling youth unemployment. Mutual Learning Programme. Briuselis. 2013 m. lapkritis. 10 P.

Ščerbickaitė K., Moskvina J. Social Enterprises in Lithuania. Comments paper. Peer Review on social entrepreneurship. Croatia. 2013.

Blažienė I. Lithuania: Impact of the crisis on industrial relations. European Industrial Relations Observatory On-line. Comparative analytical report. Dublinas. 2013.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Impact of the Crisis on Working Conditions. European Working Conditions Observatory On-line. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Comparative analytical report. Dublinas. 2013.

Blažienė I., Zabarauskaitė R. Public policy and support for restructuring in SMEs. European Monitoring Centre on Change. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Comparative study. Dublinas. 2013.

Petrylaitė D., Blažienė I., Petrylaitė V., Zabarauskaitė R. Settlement of Individual Labour Disputes Using ADR Methods: A Model of the Lithuanian Reform. // International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Wolters Kluwer. 2013.

Moskvina J., Gruževskis B. Daugiakalbystė kaip verslo plėtros veiksnys (Multilingualism as a factor of business development). // Verslas: teorija ir praktika. 2014. Nr.1.

Gruževskis B. Lenkijos ir lenkų vertinimas Lietuvos visuomenėje (Evaluation of Poland and Poles in Lithuanian society). // Rocznik SNPL. Vilnius. 2013. Nr.12.

Paskelbtos / Published in 2012:

Taljūnaitė M., Labanauskas L., Pocius A., Lipnevič A. Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos darbo rinkos sąlygomis (Physician’s motivation for the choice of profession and career projections in the changing Lithuanian labour market). Mokslo studija. Vilnius. In Flexum. 2012. 112 P.

Gruževskis B., Zabarauskaitė R., Stankūnienė V., Sipavičienė A., Jasilionis D., Gaidys V., Lazutka R., Kazakevičiūtė J., Maslauskaitė A. Lietuvos socialinė raida ekonomikos nuosmukio sąlygomis (The social development of Lithuania during an economic recession). - Lietuvos socialinė raida. 2012. Nr.1. Vilnius. Spaudmeta. 2012. 121 P.

Ališauskienė M., Gruževskis B., Butkus P., Frolenko Š., Kavaliauskaitė R., Mikulėnas V., Moskvina J., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Simonko V., Šeduikienė J., Vengalė L. Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje (Social report on discrimination in Lithuania). Mokslo darbai. Vilnius. Eugrimas. 2011. 150 P.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Gyventojų pajamų nelygybė ekonominių ciklų kontekste (Population income inequality in the context of economic cycles). // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius. 2012. Nr.13(2). P.107-115.

Pocius A. Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės (The analysis of specialists supply changes and their competence evaluation opportunities in Lithuania). // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2011. Nr.50. P.58-68.

Moskvina J., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Socialinės įmonės: socialinės ekonomikos raidos aspektas (Social enterprises: aspect of social economy development). // Filosofija.Sociologija. 2011. T.22. Nr.4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P.384-393.

Šileika A., Savickaitė E. Influence of European Union Structural Funds to Sustainability of Country's Regional Development. // Journal of Security and Sustainability Issues. 2012. Nr.1(4) Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. P.273-286.

Moskvina J., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Vulnerable Groups at Lithuanian Labour Market. // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2011. No.4. Vol.14. P.47-63.

Pocius A. Gydytojų mobilumas bei jų integracijos darbo rinkoje tendencijų raida ekonomikos pakilimo/nuosmukio sąlygomis (Physician’s mobility and trends of their integration into the labour market during economic growth and recession). // Filosofija.Sociologija. 2012. T.23. Nr.2. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P.164-171.

Okunevičiūtė Neverauskienė L. Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką aspektai (The aspects of integration of ethnic minorities into the labour market). // Filosofija.Sociologija. 2010. T.21. Nr.4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P.245-256.

Blažienė I. Ambitious and unique vs traditional and consistent. Mutual Learning Programme. Briuselis. 2012. 10 P.

Gruževskis B., Blažienė I. .Work incentives/disincentives in Lithuania. European Employment Observatory. Briuselis. 2012. 9 P.

Blažienė I. 14 internetinių publikacijų kolektyvinių darbo santykių tema. European Industrial Relations Observatory On-line. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu.

Blažienė I., Zabarauskaitė R. Public support instruments to support self-employment and job creation in one-person and micro enterprises. European Restructuring Monitor. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/studies/tn1108034s/lt1108039q.htm.

Blažienė I. Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEET). European Restructuring Monitor. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/studies/tn1109042s/lt1109049q.htm.

Blažienė I. 3 internetinės publikacijos darbo sąlygų tema. European Working Conditions Observatory. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu.

Zabarauskaitė R. Key factors motivating social workers professionally. European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2011/09/LT1109029I.htm.

Zabarauskaitė R. Negative attitudes towards labour immigration. European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2012/05/LT1205019I.htm.

Zabarauskaitė R. Job satisfaction factors among university staff. European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2011/12/LT1112019I.htm.

Gataūlinas A., Zabarauskaitė R. ES šalių subjektyvioji gerovė ekonominio išsivystymo ir socialinės politikos kontekste (Subjective well-being of the EU countries in the context of economic development and social policy). // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius. 2013. Nr.14(1).

Gruževskis B., Ilgiewicz H. Lietuvos lenkų indelis plėtojant mokslą Lietuvoje 1960-2010 m (Input of Lithuanian Poles in development of Lithuanian science in 1960-2010). // Regiony i Pogranicza. Olštynas. 2012.

Paskelbtos / Published in 2011:

2011 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido devintąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Socialinė raida ir politika".

Šileika A., Šimulienė R. Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos regionuose 2005-2009 metais socialinė–ekonominė analizė. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2011. Nr.1(21). P.5-12.

Gruževskis B., Blažienė I., Moskvina J. Flexicurity Lietuvoje: teorinis modelis ar reali siekiamybė? // Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2011 m. gegužės 12-14d. straipsnių rinkinys. VU Teisės fakultetas, Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Vilnius. 2011. P.123-133.

Petrylaitė D., Blažienė I. Veiksmingesnio darbo ginčų sprendimo galimybės. // Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2011 m. gegužės 12-14d. straipsnių rinkinys. VU Teisės fakultetas, Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Vilnius. 2011. P.417-435.

Okunevičiūtė Neverauskienė L. Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką aspektai. // Filosofija.Sociologija. 2010. T.21. Nr.4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P.245-256.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. Trends of Hidden Employment in Lithuania and Problems in Methodical Calculations. // Technological and Economic Development of Economy. 2011. Vol.17(3). P.484-500.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J., Gruževskis B. Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje. Mokslo darbai. Vilnius. Eugrimas. 2010. 150 P.

Okunevičiūtė Neverauskienė L. Teisinių-politinių dokumentų, reglamentuojančių antidiskriminacinę politiką, sąvadas. Mokslo darbai. Vilnius. Eugrimas. 2010. 128 P.

Šileika A., Gruževskis B., Blažienė I., Zabarauskaitė R., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. Socialinė raida ir politika. - Aktualūs socialinės politikos klausimai 2011/9. Vilnius. Spaudmeta. 2011. 287 P.

Gruževskis B., Blažienė I. Adapting unemployment benefit systems to the economic cycle. European Employment Observatory. Briuselis. 2011. 9 P.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. Vocational training benefit and trends analysis. // International Scientific Conference 21-23 of September, 2011. International Business School at Vilnius University. P.143-149.

Pocius A., Sviklas K. Darbuotojų (specialistų) gebėjimų ir poreikio kaita Lietuvos ūkyje. // Socialiniai pokyčiai Eurointegracijos procese 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2010. P.72-82.

Gruževskis B., Blažienė I. Overview of the labour market situation and employment policy developments in 2009-2011. European Employment Observatory. Briuselis. 2011. 14 P.

Blažienė I. 16 internetinių publikacijų kolektyvinių darbo santykių tema. European Industrial Relations Observatory On-line. Dublinas. 2011. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu.

Blažienė I. 3 internetinės publikacijos darbo sąlygų tema. European Working Conditions Observatory. Dublinas. 2011. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu.

Zabarauskaitė R. Effects of individual and company values on employee job satisfaction European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2011. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2011/05/LT1105019I.htm.

Zabarauskaitė R. Equal opportunities policy from a gender perspective in Lithuanian enterprises. European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2011. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2010/11/LT1011029I.htm.

Blažienė I., Zabarauskaitė R. Lithuania: comparative analytical report on Public support instruments to support self-employment and job creation in micro enterprises. European Working Conditions Observatory. Comparative analytical report. Dublinas. 2011.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Lithuania Recent Developments in Work Organisation in the EU 27 Member States and Norway. European Working Conditions Observatory. Dublinas. 2011. Prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1102013s/lt1102019q.htm.

Zabarauskaitė R. Motivation factors in the professional activity of social workers. European Working Conditions Observatory. Information Update. Dublinas. 2011.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Growth and Employment: Anticipating and Managing the Effects of Greening of Industries in the EU. European Working Conditions Observatory. Case study. Dublinas. 2011.

Paskelbtos / Published in 2010:

Pocius A. Neįgalių žmonių mobilumas bei jų integracijos darbo rinkoje tendencijų raida ekonomikos pakilimo sąlygomis. // Negalės žmonės. Mokslo studija. Vilnius. 2009. P.93-106.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinė nauda. // Filosofija. Sociologija. 2010. T.21. Nr.2. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P.101–111.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Darbo rinkos profesinio mokymo socialinė nauda. // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2010/19. P.158-167.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio vertinimas. // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2010. Nr.11(1). P.20-29.

Pocius A. Padėties darbo rinkoje pokyčiai, užimtumo ir nedarbo rodiklių taikymo metodiniai ypatumai. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2010. Nr.49.

Blažienė I., Petrylaitė D. The institute of works councils: specific theoretical and practical features. The case of Lithuania. // Issues of Business and Law (Lenkija). Volume 2 (2010). P.85-94.

Blažienė I., Gruževskis B. Socialiai atsakinga įmonių restruktūrizacija: darbuotojų apsaugos aspektas Lietuvoje. // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2010. Nr.11(4). P.302-313.

Gruževskis B., Zabarauskaitė R. Social consequences of economic downturn (2008) in Lithuania. // Ekonomika. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 21010. Nr.89(3). P.69–84.

Gruževskis B., Bartkus A. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės. // Socialinis darbas. 2010. Nr.11 (1). P.12-18.

Giedraitytė M., Lazdauskas T., Zabarauskaitė R. Vaikų poreikių tenkinimas ir psichosocialinis prisitaikymas tėvams išvykus iš Lietuvos. // Visuomenės sveikata. Vilnius: Higienos institutas. 2010. Nr.2(49). P.83–94.

Šileika A. Profesinio mokymo reforma: keliai ir klystkeliai. // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2010. Nr.11(4). P.295-301.

Šileika A., Tamašauskienė Z., Bartelienė Z. Comarative Analysis of Wages and Labour Productivity in Lithuania and Other EU (15) Countries. // Socialiniai tyrimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2010. Nr.3(20). P.132-144.

Šileika A., Tamašauskienė Z., Karulaitienė D. Effect of Foreign Direct Investments in Transportation, Storage and Remote Connections on the Current Account of Lithuania’s Balance of Payments During Years 2002-2009. // Socialiniai tyrimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2010. Nr.2(19). P.77-89.

Okunevičiūtė Neverauskiene L., Gruževskis B. Lygybės statistikos pagrindai. // Nacionalinis lygybės statistikos veiksmų planas: mokslo darbai. Vilnius: Eugrimas. 2010.

Gruževskis B. Darbo rinkos pokyčių įtaka darbo teisei. // Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2010. P.151-165.

Šileika A. Aktualūs investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir pajamų paskirstymo bei perskirstymo klausimai. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. Nr.1(17). P.147-149.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B. The need and the possibilities of human capital development: assessment of employers and graduates of higher education institutions. // Economica. Vilnius: Vilnius University. 2009. P.90–106.

Paskelbtos / Published in 2009:

Bankietienė V., Pocius a., Gruževskis B. Lietuvos darbo rinkos statistikos raida. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2009. P.41-54. ISSN-1392-642 X.

Pocius A. Mokaisi – tobulėji, gilini profesines žinias. // Darbo biržos naujienos. 2009. Nr.4. P. 13-16. ISSN-1392-6756 X.

Pocius A. Darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimo įvertinimas. // Darbo biržos naujienos. 2009. Nr.2. P. 13-15. ISSN-1392-6756 X.

Pocius A., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B. Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką aspektai. // Darbo biržos naujienos.2009. Nr.5. P. 13-15. ISSN-1392-6756 X

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. Jaunimo padėties šalies darbo rinkoje raidos tendencijos ir ją įvertinančių rodiklių metodinės skaičiavimo problemos. // Ekonomika. Vilnius. 2008. Nr. 82. P. 147-163. ISSN 1392-1258.

Česnuitytė V., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Problems in implementing children‘s rights for children withaout parental care and children at risk of loosing parental care in Lithuania. // Socialinis darbas. 2009. Nr. 8 (2). Vilnius: Mykolo universiteto leidybos centras. P. 35-43. ISSN 1648-4789.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Šlekienė K. Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką. // Filosofija. Sociologija. 2008. T. 19. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P. 10-21. ISSN 0235-7186.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką. // Socialinis darbas. 2008. Nr. 7 (3). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. P. 6-14. ISSN 1648-4789.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Šlekienė K. Nevyriausybinių organizacijų paslaugos siekiant socialiai pažeidžiamo jaunimo užimtumo. // Socialinis darbas. 2008. Nr. 7 (3). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. P. 15-25. ISSN 1648-4789.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Socialiai pažeidžiamo jaunimo problemos integracijos į darbo rinką kontekste. // Filosofija. Sociologija. 2008. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. P. 41-54. ISSN 0235-7186.

Blažienė I. Pasirengimas restruktūrizacijai ir jos valdymas. Europos komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių direktoratas. Turinas: Tarptautinės darbo organizacijos tarptautinis mokymo centras. 2009.

Gerikienė V., Blažienė I. Valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo reguliavimo problemos Lietuvoje. // Jurisprudencija. 2009 Nr. 4 (118).

Gruževskis B., Blažienė I. Amendments to the Law on Support for Employment. European Commission: European Employment Observatory Review: Spring 2009.

Šileika A., Tamašauskienė Z., Zaleskis E. Gyvenimo lygis ir jo lyginamoji analizė Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. // Socialiniai tyrimai. 2009. Nr.3 (17). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. P. 84-95. ISSN 1392-3110.

Šileika A., Zabarauskaitė R. Skurdas: metodologijos klausimai ir lygis Lietuvoje. // Socialinis darbas. Mokslo darbai. 2009. Nr. 8(1). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. P. 17-27. ISSN 1648-4789.

Gasparavičius V., Šileika A., Tamašauskienė Z. Social-Economic Grounding of EU Investments into the Infrastructure of Lithuanian Regional Transport. // Socialiniai tyrimai. 2009. Nr. 1(15). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. P. 5-1. ISSN 1392-3110.

Skučienė D., Moskvina J. Saugumas lanksčioje darbo rinkoje. // Socialinis darbas. Mokslo darbai. 2008. Nr. 7(1). Vilnius: Mykolo Romerio univeristetas. ISSN 1648-4789.

Zabarauskaitė R. Poverty line calculation in middle-income countries: methodological approach. // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika.Mokslo darbai. 2009. Nr. 4. ISSN 1822-8682.

Gruževskis B., Gražulis V. Characteristics of Lithuanian Labour Market Policy Development. // Viešoji politika ir administravimas. 2009. Nr.28. P. 40-52.

Gruževskis B., Grynia A., Volkanovski J. Determinants of Free Labour Force Movement in the Euroregion Niemen. // Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. IpiSS, Bialystok-Warszawa. 2009. P. 190-204.

Blažienė I. 25 internetinės publikacijos kolektyvinių darbo santykių tematika. Europos fondas gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), prieiga per internetą: http://www.eurofound.europa.eu.

Zabarauskaitė R., Blažienė I. Occupational health and safety trends in agriculture. Information update for European Foundation for Living and Work Improvement. Institute of Labour and Social Research. Vilnius. 2009.

Zabarauskaitė R. Social workers express dissatisfaction with job safety and wages. Information update for European Foundation for Living and Work Improvement. Institute of Labour and Social Research. Vilnius. 2009.

Paskelbtos / Published in 2008:

Blažienė I. ir kt. Specialistų poreikio tyrimų metodologija. Kolektyvinė monografija. Nacionalinės plėtros institutas. Vilnius. 2008. 108 P. ISBN 978-9955-591-46-7.

Gruževskis B., Blažienė I. Flexibility and security on the Lithuanian labour market. // Working time and its organization in new member states of EU. Economic, legal and social aspects. Varšuva. 2008. P. 88-99. ISBN 978-83-61125-09-9.

Gruževskis B., Blažienė I. ir kt. Lietuvos darbo medicinos gydytojų funkcijų ir poreikio įmonėse ir sveikatos priežiūros įstaigose įvertinimas. // Visuomenės sveikata. Nr.3(42) Vilnius: Higienos institutas. 2008. P. 8-14.

Gruževskis B., Blažienė I., Pocius A., Zabarauskaitė R. ir kt. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir paklausos atitikimo sisteminis įvertinimas. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir paklausos atitikimo sisteminis įvertinimas. Vilnius. 2008. 256 P.

Gruževskis B., Gražulis V. Lietuvos darbo rinkos politikos raidos ypatumai: situacijos analizė ir raidos perspektyvos. // Viešoji politika ir administravimas. 2008. Nr. 26. Vilnius. P. 45-55.

Gruževskis B. Neįgalieji darbo rinkoje. // Neįgaliųjų integracija į darbo rinką Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas. 2008. P. 90-140.

Gruževskis B., Medaiskis T., Mikulionienė S. Visuomenės senėjimas: padariniai darbo rinkai ir įmonėms // Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje. Vilnius: Ekonominių tyrimų centras. 2008. P. 241–267.

Gruževskis B. ir kiti. Įgyvendinto kompleksinio nuteistųjų asmenų reintegracijos modelio veiksmingumas ir plėtros galimybės. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. 2008. 99 P.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje galimybių vertinimas. // Socialinis darbas. Mokslo darbai. Nr. 7(1). Vilnius: Mykolo Romerio univeristetas. 2008. P. 26-35. ISSN 1648-4789.

Moskvina J. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas. Probleminiai klausimai. Filosofija. Sociologija. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2008. P. 1–9

Pocius A., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B. Neįgaliųjų užimtumo didinimo galimybės. // Darbo biržos naujienos. 2008. Nr. 9 (130). P. 14-16. ISSN 1392-6756X.

Okunevičiūtė Neverauskienė L. Psichologinio poveikio darbo vietoje vertinimas. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2007. Nr. 46. P. 42-52. ISSN 1392-642X.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų profesinio mokymo ir konsultavimo poreikiai. // Gerontologija. Nr. 4, T. VIII. Vilnius: Gilija. 2008. P. 236-245. ISSN 1392-9062.

Jurevičienė D., Okunevičiūtė Neverauskienė L. Būsto įsigijimo sąlygų įtaka jaunimui įsitvirtinti nacionalinėje darbo rinkoje. // Verslas: teorija ir praktika. Nr. 2, T. 9. Vilnius: Technika. 2008. P. 116-124. ISSN 1648-0627.

Pocius A. Skirtingų gyventojų grupių darbo pasiūla ir paklausa Lietuvos darbo rinkoje. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2007. Nr. 46. P. 53-64. ISSN 1392-642X.

Pocius A. Lietuvos gyventojų vidinio teritorinio mobilumo tendencijos ir migracijos įtaka padėčiai darbo rinkoje. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2007. Nr.2. P. 24-32. ISSN-1392-315X

Pocius A. Darbo rinkos kaitos ypatumai šiuolaikiniame etape. // Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai darbo rinkoje: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas. 2008. P. 6-14. ISBN 978-9955 -772-05-7.

Pocius A. Aukštųjų technologijų sferos specialistų integracijos į darbo rinką galimybių įvertinimas. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2008. Nr.1. P.78—89. ISSN-1392-351X

Pocius A. Skirtingų gyventojų grupių darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problemos. // Socialinės grupės: iš praeities į dabartį. Vilnius. 2007. P. 187-206. ISBN-978-9955-531-26-5

Pocius A. Darbo vietų užpildymo galimybių analizė. // Darbo biržos naujienos. 2007. Nr. 9. P. 15-17. ISSN 1392-6756X.

Daujotis V., Gruževskis B., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A., Rudzkis R. ir kiti. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje. // Nacionalinės plėtros institutas, Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius. 2008. P. 95-124. ISBN-978-9955-591-58-0.

Pocius A. Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų integravimo į darbo rinką galimybių poreikio įvertinimas. // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės. 2008. Nr. 47. P. 4-15. ISSN 1392-642X.

Pocius A. Neįgalių žmonių mobilumo bei jų aktyvumo darbo rinkoje galimybių įvertinimas. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2008. Nr.2. P. 15-25. ISSN-1392-315X.

Paskelbtos / Published in 2007:

2007 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija išleido aštuntąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Sėkmingos karjeros darbo rinkoje veiksniai".

Gruževskis B., Zabarauskaitė R., Martinaitis Ž., Pocius A., Biveinytė S.Sėkmingos karjeros darbo rinkoje veiksniai. - Aktualūs socialinės politikos klausimai 2007/8. Vilnius. 2007. 126 P.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B., Moskvina J. Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje // Filosofija. Sociologija. T.18. Nr.4. Vilnius. 2007. P. 23-36. ISSN 0235-7186.

Gruževskis B., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Česnuitytė V. Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į darbo rinką problemos // Socialinis darbas. Nr. 6 (2). Vilnius. 2007. P. 87-94. ISNN 1648-4789.

Pocius A, Okunevičiūtė Neverauskienė L. Neoficialaus užimtumo apimties įvertinimas // Lietuvos statistikos darbai. Nr. 45. Vilnius. 2007. P. 6-15. ISNN 1392-642X.

Gruževskis B., Kuodis R., Nakrošis V., Rudzkienė V. ir kiti. Socialinė ir ekonominė plėtra bei valstybės politikos uždaviniai // Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Pilietinės visuomenės institutas. Vilnius. 2006. p. 123 – 165. ISBN 978-9955-699-78-1

Švietimas. Užimtumas. // Lietuvos regionų portretas. Statistikos departamentas. Vilnius. 2006. ISBN 9955-588-89-6.

Gruževskis B., Blažienė I. Lithuania // Flexicurity – a relevant approach in Central and Eastern Europe. ILO, Geneva. 2007. P. 149 – 181. ISBN 978-92-2-119215-2

Šileika A., Andriušaitienė D. Istorinis metodologinis darbo rinkos sampratos aspektas (Historical methodological aspect of labour market conception) // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. 2007. T. VIII. Nr. 1. P. 19–23. ISSN 1648–0627.

Gruževskis B., Pocius A. Subalansuota Lietuvos Plėtra. Užimtumas // Profesinių sąjungų darbuotojų mokymas dirbti naujos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją. Vilnius. 2006. P. 107-113.

Pocius A. Pagrindinių darbo rinkos tendencijų ir būklės analizė // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2007. Nr.1. P. 25—34. ISSN-1392-315X

Pocius A. Skirtingų gyventojų grupių darbo pasiūlos ir paklausos atitikimo bei jų įsitvirtinimo galimybių darbo rinkoje įvertinimas // Darbo biržos naujienos. 2007. Nr.7. P. 12-16. ISSN-1392-6756X

Šileika A., Zabarauskaitė R. Profesinio konsultavimo paslaugų plėtra Lietuvoje ir jos problemos // Visuomenės sveikata. Nr.1(36) Vilnius: Higienos institutas. 2007. P. 54–58.

Zabarauskaitė R. Šalies ekonominio augimo bei gyventojų užimtumo įtaka skurdo mažinimui Lietuvoje // Verslas, vadyba ir studijos - 2006. Mokslo darbai. Vilnius: Technika. 2007. P. 105–116.

Gruževskis B., Blažienė I. Youth employment centers in Lithuania // European Employment Observatory – Review: Spring 2006. European Commision, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit 2. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2007. 176 P. ISSN 1725-5376.

Gruževskis B., Blažienė I. Flexicurity in Lithuania // Flexicurity: A relevant approach for central and Eastern Europe. Geneva, International Labour Office. 2007. 262 P. ISBN 978-92-2-1192215-2.

Blažienė I. Internetiniai straipsniai publikuoti Europos fondo gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti Europos fondo tinklapyje
http://www.eurofound.europa.eu:
- Industrial relations in the postal sector.
- Growth of unionisation in large retail centres.
- Social partners approve amendments to Law on Trade Unions.
- Representativeness of the social partners: Agricultural sector.
- Social partners reject proposed food vouchers for workers.
- Employee financial participation in the New Member States.
- Trade union confederations sign declaration of cooperation.
- Industrial relations developments 2006.
- Gender and career development.
- Representativeness of the social partners: Telecommunications sector.
- Rapid growth in membership of public sector unions.
- Economically dependent workers in Lithuania.
- New sectoral agreement signed in print media sector.
- Social partners raise concerns about proposed new trade union law.
- Union confederation reorganisation marked by cooperation and mergers.
- Union proposes better distribution of membership fees.
- Union highlights need for development of social dialogue in public sector.
- Major union confederation discusses possible reorganisation.
- Social partners oppose plan to fix insurance contribution threshold.


Paskelbtos / Published in 2006:

2006 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido septintąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Įmonių socialinė atsakomybė". Elektroninį leidinio variantą PDF formate galite rasti čia.

Gruževskis B., Kleinaitė I., Moskvina J., Vasiljevienė N. Įmonių socialinė atsakomybė. - Aktualūs socialinės politikos klausimai 2006/7. Vilnius. 2006. 39 P.

Gruževskis B., Blažienė I. Local employment initiatives in Lithuania. European Employment Observatory// European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Review: Spring 2005. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 2006. P. 74-78.

Gruževskis B., Pocius A. Subalansuota Lietuvos raida. Užimtumas// Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymai dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją. Vilnius. 2006. P. 107-113.

Gruževskis B. Supporting lifelong learning through the development of lifelong guidance in Lithuania// Supporting lifelong learning through the development of lifelong guidance services. European Commission, DG EMPL-A/2, OSB Consulting. Vienna. 2006. P. 89-95.

Gruževskis B. Lietuvos darbo migracijos iššūkiai// Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai: konferencijos medžiaga. LR Seimas, Valstybės žinios. Vilnius. 2006. P. 49-52.

Pocius A., Moskvina J. Šalies darbo rinkos tendencijos ir perspektyvos: gyventojų aktyvumo pokyčių įvertinimas// Lietuvos statistikos darbai. 2006/I. P. 4-12.

Pocius A. Darbo teisės pažeidimų statistinė analizė// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2006, Nr.1. P. 70-79.

Gruževskis B., Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Pocius A., Šileika A. Profesinis mokymas didina darbo jėgos konkurencingumą// Darbo biržos naujienos. 2006, Nr.2. P. 12-15.

Gruževskis B., Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Pocius A., Šileika A. Darbo rinkos profesinio mokymo naudos tyrimas, skelbiant įsidarbinimo po mokymo per 90 dienų rezultatus// Darbo biržos naujienos. 2006, Nr.3. P. 10-11.

Pocius. A. Neoficialaus užimtumo būklės ir dinamikos skaičiavimai// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2006, Nr.2. P. 95-101.

Andriušaitienė D., Šileika A. Problems of Identifying and Regulating the Structure of Labour market in Depressive Lithuanian Regions// Journal of Business Economics and Management. 2006, Vol VII, No 4. P. 223-233.

Blažienė I. Employee dismissed for alleging company tax evasion. Eurofound.

Blažienė I. New rules proposed on illegal work. Eurofound.

Blažienė I. Intentions to establish a bilateral council of civil servants at national level. Eurofound.

Blažienė I. Union raises strike threat at oil company. Eurofound.

Blažienė I. Employer organisation launches risk assessment service. Eurofound.

Blažienė I. Unions oppose employer proposal to increase weekly working hours. Eurofound.

Blažienė I. Social partners approve draft law on vocational education and training. Eurofound.

Blažienė I. Developing bipartite social dialogue at sectoral level. Eurofound.

Blažienė I. Collective agreement in agricultural sector. Eurofound.

Blažienė I. Trade union holds new government to 2005 agreement in education. Eurofound.

Blažienė I. New government pledges to strengthen social dialogue. Eurofound.

Blažienė I. Trade unions appeal to have new Public Service Law overturned. Eurofound.

Blažienė I. Call for representation of civil society in tripartite discussions. Eurofound.

Blažienė I. Social partners push for conflict resolution body. Eurofound.

Blažienė I. Employers call for more flexible labour legislation. Eurofound.

Šileika A., Zabarauskaitė R. Skurdas, jo matavimas ir tendencijos Lietuvoje// Ekonomika. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2006. 74 tomas. P. 64-78.

Zabarauskaitė R. Šalies ekonominio augimo ir gyventojų užimtumo įtaka santykinio skurdo mažėjimui Lietuvoje// Lietuvos statistikos darbai 2006/I. P. 13-17.

Paskelbtos / Published in 2005:

2005 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido šeštąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Darbo rinkos profesinio mokymo plėtros socialiniai ekonominiai aspektai"

Andriušaitienė D., Gruževskis B., Kabaila A., Pocius A., Šileika A., Zabarauskaitė R. Darbo rinkos profesinio mokymo plėtros socialiniai ekonominiai aspektai. - Aktualūs socialinės politikos klausimai 2005/6. Vilnius. 2005. 152 P.

Andriušaitienė D. Ilgalaikio nedarbo mažinimo priemonių plėtra// Verslas, vadyba ir studijos – 2004. Mokslo darbai. P. 195 – 203.

Blažienė I. Trade unions threaten to start mass protest actions. Eurofound.

Blažienė I. Legal framework for industrial action under debate. Eurofound.

Blažienė I. Social partners yet to agree on amendments to EU working time Directive. Eurofound.

Blažienė I., Gruževskis B. 2004 Annual Review for Lithuania. Eurofound.

Blažienė I. Tripartite cooperation agreement signed. Eurofound.

Blažienė I. Signing of the first national bilateral agreement. Eurofound.

Blažienė I. Unskilled workers. Eurofound.

Blažienė I. Social partners agree on development of social partnership over 2005-6. Eurofound.

Blažienė I. The May strike of medical professionals suspended for autumn. Eurofound.

Blažienė I., Kuraitis M. Achievements and problems of a decade of tripartite social partnership assessed. Eurofound.

Blažienė I., Guobaitė R. Recent developments in labour law examined. Eurofound.

Blažienė I. Agreement finally reached on minimum wage increase. Eurofound.

Blažienė I. No agreement reached on minimum wage increase. Eurofound.

Blažienė I., Gruževskis B. Tripartite partnership institutions examined. Eurofound.

Blažienė I., Gruževskis B. EES implementation promoting the development of social dialogue in Lithuania// The enlargement of social Europe. The role of the social partners in the European Employment Strategy. ISBN: 2-87452-000-4. Brussels, Part II. P. 61-100.

Blažienė I., Gruževskis B. Lankstumas ir saugumas darbo rinkoje. Lietuvos patirtis. Flexibility and security in the labour market. Lithuania’s experience. Budapest. 2004/05. 70 P.

Gruževskis B. Addressing the phenomenon of undeclare work in the EU. Lithuania// European Employment Observatory. Briuselis. 2004. P. 120 – 125.

Gruževskis B. Industrial relations in the rail sector – case of Lithuania// Elektroninis leidinys EIROonline, 2005 m. balandžio 12 d.

Gruževskis B., Šileika A. Youth unemployment and its reduction measures// Journal of business economics and management. No. 3. Germany. 2004. P. 119-131.

Gruževskis B., Stankevičienė A. Possibilities for Developing Flexible Forms of Employment in Lithuania// Ekonomika. Mokslo darbai. 2004. Tomas 66. P. 132 – 143.

Gruževskis B., Moskvina J. Socialiai atsakingas verslas arba korporatyvi socialinė atsakomybė ir jos plėtojimo Lietuvoje galimybės// Darbo biržos naujienos. 2005, Nr.1 (85). P. 14 - 16.

Moskvina J., Okunevičiūtė – Neverauskienė L., Pocius A. Pagyvenusio amžiaus asmenų aktyvumo darbo rinkoje įvertinimas// Ekonomika ir vadyba – 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, KTU. 2005. P. 451-455.

Moskvina J. The Possibilities for Developing Social Integration of Ethnic Minorities in Lithuania// European Integration from East to East. Conference Sibiu (Rumunija). 2005. P. 139-149.

Okunevičiūtė – Neverauskienė L., Pocius A. Vyresnio amžiaus žmonių padėties darbo rinkoje ir jų užimtumo galimybių įvertinimas// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2005, Nr. 1. P. 54-60.

Okunevičiūtė – Neverauskienė L., Pocius A. Ekonominio nuostolio dėl Lietuvos darbo rinkos pokyčių įvertinimas// Pinigų studijos. Vilnius. 2005. P. 30-46.

Pocius A. Skirtingų nedarbo lygio rodiklių lyginamoji analizė ir metodiniai vertinimo aspektai pagal regionus// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2005/1. P. 4-11.

Pocius A. Aukštąjį išsilavinimą turinčių bei jo siekiančių asmenų padėties darbo rinkoje įvertinimas// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2005/1. P. 29-41.

Pocius A. Ar aukštasis išsilavinimas didina galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje// Darbo biržos naujienos. 2005, Nr.8. P. 11-12, 16-17.

Pocius A. Gyventojų aktyvumo pokyčiai šalies darbo rinkoje// Darbo biržos naujienos. 2005, Nr.9. P. 14-15.

Pocius A., Zabarauskaitė R. Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje// Ekonomika ir vadyba – 2005. Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005. P. 146 – 150.

Pocius A., Zabarauskaitė R. Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų padėties darbo rinkoje įvertinimas// Šiuolaikinių europinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga (LR Seimas, 2005 m. vasario 25 d.). Klaipėda. P. 173-178.

Pocius A., Zabarauskaitė R. Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje// Ekonomika ir vadyba – 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, KTU. 2005. P. 146-150.

Šileika A. Funding of higher education in Lithuania in the context of foreign experience// Ekonomika. Mokslo darbai. 70 tomas. 2005. P. 66-82.

Zabarauskaitė R. Socialiniai – ekonominiai veiksniai, lemiantys skurdo atsiradimą Lietuvoje: regioninis aspektas// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2005 (42). P. 22 – 28.

Zabarauskaitė R. Socialinių – ekonominių rodiklių panaudojimas skurdo bei jo priežasčių tyrimui Lietuvos regionuose// Verslas, vadyba ir studijos – 2004. Mokslo darbai. P. 253 – 264.

Paskelbtos / Published in 2004:

2004 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido du naujus leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerius:
  • ketvirtąjį - "Vietinės užimtumo iniciatyvos Lietuvoje 2001-2004 m.";
  • penktąjį - "Darbų ir pareigybių vertinimo metodika".

Andriušaitienė D. Regioninės nedarbo diferenciacijos problemos// “Verslas, vadyba ir studijos 2003”. Vilnius. 2004. P. 187-192.

Andriušaitienė D. Universitetų absolventų pasirengimo profesinei veiklai tobulinimas// 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities” įvykusios Vilniuje 2004m. Vasario 12 d. medžiaga. Vilnius. 2004. P. 93-98.

Andriušaitienė D. Ilgalaikio nedarbo mažinimo priemonių plėtra// Mokslinės VGTU konferencijos straipsnis, 2004 lapkritis, “Verslas, vadyba ir studijos 2004”.

Andriušaitienė D., Kabaila A., Šileika A. Vietinės užimtumo iniciatyvos Lietuvoje 2001 – 2004 metais. - Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius. 2004/4.

Andriušaitienė D., Šileika A. Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose – prioritetinis regioninės politikos tikslas// Vagos, mokslo darbai 61(14), Akademija, 2003. LŽUU Leidybos centras. 2004. P. 20-29.

Bikmanienė R., Šileika A. Senyvo amžiaus žmonių stacionarios globos paslaugų efektyvumas// Visuomenės sveikata Nr.2 (25). Vilnius: Higienos institutas. 2004. P. 35-39.

Blažienė I., Gerikienė V. Mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimas: Europos šalių patirtis ir Lietuvos praktika// Jurisprudensija. Darbo teisė ir socialinė sauga. Mokslo darbai 54 (48). Vilnius. 2004. P. 39-51.

Blažienė I., Gerikienė V., Grigoras V., Šileika A. Darbų ir pareigybių vertinimo metodika. - Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius. 2004/5. 32 P.

Blažienė I. Minimum wage increase suspended. Eurofound.

Blažienė I. Employer's organisations agree cooperation. Eurofound.

Blažienė I., Žvaigždinienė I. European Works Councils - law and practice. Eurofound.

Blažienė I. Law on works councils adopted. Eurofound.

Blažienė I., Žvaigždinienė I. Amendments proposed to Labour Code. Eurofound.

Blažienė I. Trade unions in focus. Eurofound.

Blažienė I., Kuraitis M. Changes in the national collective bargaining systems since 1990 – case of Lithuania. Eurofound.

Gruževskis B., Pocius A. Neoficialaus užimtumo bei neapskaityto darbo apmokėjimo vertinimas// Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas. Vilnius. Statistikos departamentas. 2004. P. 56-66.

Gruževskis B. Labour migration in Lithuania// New Patterns of Labour Migration in CEE. CEPNO Volume Cluj – Napoca (Romania), Open Society Foundation. 2004. P. 70-78.

Gruževskis B., Moskvina J. Quality in work: A priority for European employment policy? Lithuania// European Employment Observatory /European Commission/ Directorate General for Employment and Social Affairs Review. Spring 2004. P. 176-182.

Gruževskis B., Šileika A. Youth Uneployment and its Reduction Measures// Journal of Business Econimics and Management. Stralsund, North-German Academy of Informatology. 2004. Vol. V, No 3 – 69 (109-173).

Gruževskis B. Kartų problema – gyvenimas be senatvės pojūčių// "Darbo biržos naujienos" 2004, Nr.1 (73), P. 15-16.

Kabaila A. Aktyvių ir preventyvių darbo rinkos reguliavimo priemonių raida ES užimtumo politikos kontekste// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2004 Nr. 1. P. 104-110.

Kabaila A., Misiūnas A. Makroekonominės programos// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2004 Nr. 1.

Moskvina J. Pagyvenusio amžiaus asmenų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimo prielaidos// Darbo biržos naujienos, 2004 Nr. 2(74) P. 14-15.

Okunevičiūtė – Neverauskienė L., Šileika A. Asmenų, sergančių psichikos ligomis ir turinčių proto negalią, socialinės paramos tobulinimas// Visuomenės sveikata Nr.4 (27). Vilnius: Higienos institutas. 2004. P. 7-14.

Pocius A., Okunevičiūtė - Neverauskienė L.Aukštąjį išsilavinimų turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės// "Ekonomika ir vadyba 2004” pranešimų medžiaga. 2 knyga.- K., 2004, (3 P.).

Pocius A., Okunevičiūtė – Neverauskienė L. Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių integracijos į darbo rinką problemos// Verslas, vadyba ir studijos 2003. Vilnius. 2004. P. 193-199.

Pocius A., Okunevičiūtė – Neverauskienė L. Pakartotinai darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių padėties darbo rinkoje problemos// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2004, Nr. 1. P. 93-103.

Pocius A., Okunevičiūtė – Neverauskienė L. Changes in long –term unemployment in Lithuania// Tarptautinė konferencija “Research in Statistics – the Basis of Social Sciences and Education”. Latvija, Ryga: University of Latvia, 2004. P. 133-138.

Pocius A., Okunevičiūtė – Neverauskienė L. Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2004 (41) P.37-45.

Pocius A., Okunevičiūtė – Neverauskienė L. Ilgalaikio nedarbo atsiradimo priežastys// Darbo biržos naujienos. 2004. Nr. 6. P. 12-13.

Pocius A., Moskvina J. Pagyvenusių žmonių padėtis bei jų aktyvumas darbo rinkoje// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2004 (41) P. 90.

Pocius A. Pakartotiniai darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas// Darbo biržos naujienos. 2004. Nr. 8. P. 14-15.

Pocius A. Lietuvos gyventojų (darbo jėgos) migracijos ir teritorinio mobilumo tendencijos// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2004 Nr. 2. P. 14-21.

Šileika A., Tričys V., Žičkienė S. Optimization of the municipal waste collection processes// International conference on modelling and simulation business systems. Kaunas University Technology press. 2004. P. 57-61.

Šileika A., Zabarauskaitė R. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems organizavimas bei tobulinimo kryptys Lietuvoje// Visuomenės sveikata 2 (25). Vilnius: Higienos institutas. 2004. P. 18-24.

Šileika A., Zabarauskaitė R. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems tobulinimo kryptys Lietuvoje// Verslas, vadyba ir studijos 2003: mokslo darbai. Vilnius. 2004. P. 200-205.

Paskelbtos / Published in 2003:

Andriušaitienė D., Šileika A.Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose – prioritetinis regioninės politikos tikslas// “Kaimo plėtra 2003 : pranešimų rinkinys”. Kaunas. Akademija. 2003. P. 11-12.

Andriušaitienė D., Šileika A. Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose – prioritetinis regioninės politikos tikslas// Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. "Vagos”. 2003.

Blažienė I., Gerikienė V. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas: tarptautinės nuostatos ir Europos Sąjungos šalių patirtis// Jurisprudencija. Mokslo darbai. 40(32). Vilnius. Lietuvos teisės universitetas. 2003. P. 56-64.

Blažienė I., Gruževskis B. Social dialogue and EMU in Lithuania// Social dialogue and EMU in the acceding countries. Dublin. European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. 2003. P. 167-188.

Čėsnaitė B., Gruževskis B. Specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo kiekybinės ir kokybinės kaitos tendencijos Lietuvoje// Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2003, Nr. 6.

Gruževskis B., Okunevičiūtė-Neverauskienė L. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos// Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Kaunas:VDU. 2003, Nr. 6. P. 174-189. ISSN 1392-6241.

Gruževskis B., Šileika A. Darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumo tyrimai// “Darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo patirtis” Vilnius. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. 2003 m. P. 17-26.

Kabaila A. Nevisiško užimtumo kiekybinio įvertinimo problemos// Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2003, Nr.2. P. 125 – 129.

Kabaila A. Suaugusiųjų profesinio poreikio ir efektyvumo Lietuvoje tyrimas// Darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo patirtis. 2003. Vilnius. P. 37 – 41.

Kabaila A. Šalies įmonių veiklos perspektyvos ir numatomi užimtumo pokyčiai darbdavių požiūriu// Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2003 Nr.1. P. 88 – 97.

Kabaila A. Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje// Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius. 2002/3. Mišeikis F., Zabulytė L. Bendrojo vidaus produkto ekonometrinis modelis// Ekonomika, 2003, Nr. 64, P. 92 – 99.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L. Youth labour market problems// International conference “The problems of economic theory and the practical realia” proceedings, Volume 2. ISBN 9955-09-387-0. Kaunas: Kaunas University of Technology. P. 93-95.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L. Jaunimo nedarbas// Lietuvos konfliktų prvencijos asociacija. ISBN 9955-9654-0-1. Vilnius: Arti dizainas. 2003, P. 7-30.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Changes in Long-term Unemployment in Lithuania// International conference “Research in Statstics – Basis of Social Sciences and Education” proceedings. Latvija, Riga, 2-4. 10.2003.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Ilgalaikio nedarbo problema Lietuvoje// Filosofija. Sociologija. Vilnius. 2003, Nr. 1, ISSN 0235-7186. P. 43-48.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas// "Ekonomika ir vadyba 2003” pranešimų medžiaga. 2 knyga. Kaunas. 2003. P. 101-103.

Okunevičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių padėtis darbo rinkoje// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2003, Nr.2, P. 15-22. ISSN 1392-351X.

Pocius A. Jaunimo padėtis darbo rinkoje// Straipsnių rinkinys (konferencijos “Jaunimo vertybinės orientacijos “ medžiaga. Socialinių tyrimų institutas). Vilnius. 2003. P. 40-50.

Pocius A. Specialistų su aukštuoju išsilavinimu padėties darbo rinkoje įvertinimas: žvilgsnis į retrospektyvą statistinių duomenų kontekste// Darbo biržos naujienos. 2003 Nr.1, P. 15-17.

Pocius A. Aukštųjų mokyklų absolventų padėtis darbo rinkoje// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2003, Nr.1, P. 25-31.

Pocius A. Duomenų apie darbo vietas šaltiniai// Darbo biržos naujienos. 2003, Nr.7, P. 15-16.

Pocius A. Aukštųjų mokyklų absolventų integracijos į darbo rinką galimybės// Darbo biržos naujienos. 2003, Nr.10, P. 15-17.

Pocius A. Lietuvos demografinės padėties analizė // Lietuvos statistikos darbai, 2002-2003, P. 4-13.

Šileika A., Tamašauskienė Z. . Piniginė parama šeimoms, jos efektyvumas ir tobulinimo kryptys// "Tiltai”. Klaipėda. 2003, Nr.2, P. 45-54.

Šileika A. Politinė ekonomija VU: Svaiginantis šuolis ir smukimas// “Veidas”. Vilnius. 2003 m. gegužės 29 d., Nr.22, P. 45-47.

Šileika A. Mokesčių didinimas gali grįžti bumerangu// “Respublika”. Vilnius. 2003 m. spalio 11 d., P. 14.

Šileika A., Žičkienė S. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ekonominiai reguliavimo mechanizmai// “Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2002. Ernesto Galvanausko mokslinė konferencija” Šiauliai. Šiaulių universitetas. 2003.

Šileika A., Zabarauskaitė R. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms organizavimas ir kai kurios jo problemos Lietuvoje// “Verslas, vadyba ir studijos 2002. II tomas” Vilnius. Technika. 2003. P. 59-64.

Šileika A., Tamašauskienė Z. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir jų efektyvumas// “Ekonomika”. 64 tomas. Vilnius. 2003. P. 146-157.

Zabarauskaitė R. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems tobulinimo // VGTU konferencijos ,,Verslas, vadyba, studijos – 2003” pranešimo medžiaga. Vilnius. 2003.

Paskelbtos / Published in 2002:

2002 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido trečiajį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje". Čia Jūs galite rasti šio leidinio santraukas lietuvių, anglų bei rusų kalbomis (Microsoft Word formatas).

Andriušaitienė D. Nedarbas – esminis depresinių regionų bruožas// VGTU konferencijos ,,Verslas, vadyba, studijos – 2002” pranešimo medžiaga. Vilnius. 2002.

Andriušaitienė D., Kabaila A., Šileika A. Aktualūs socialinės politikos klausimai (2002/3). Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje // "Darbo biržos naujienos”. 2002. P. 108 ISSN 168-6269.

Bikmanienė R. Globos krepšelio Lietuvos pagyvenusių žmonių ilgalaikės globos institucijose nustatymo principai ir tipai// Gerontologija. Vilnius, 2002. 1 (3). P. 33-40.

Bikmanienė R. Senstančio žmogaus pajamos ir būstas // Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos (mokomoji knyga). Kaunas: VDU. 2002. P. 228-240.

Blažienė I. Gyventojų pajamos ir jų normalizavimas Lietuvoje// Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius. Technika. 2002. P. 40.

Gruževskis B. The Unemployment Insurance Systems in the Baltic countries// Nordiskt arbetsloshetsforsakringsmote 2001. Nordisk Ministrrad. Copenhagen. 2002.

Gruževskis B. Kaišiadorių rajono demografinės bei darbo rinkos situacijos analizė Lietuvos kontekste// Tarp dviejų pradžių. Bandymas kurti regiono švietimo politiką. ALF. Vilnius. 2002. P. 121-144.

Gruževskis B., Pocius A. Užimtumas// Lietuvos gyventojai 1990-2000m. Vilnius, 2002. P. 95-111.

Gruževskis B. Žmogaus socialinė raida. Užimtumas// Metodinė medžiaga. Justitia. Vilnius. 2002.

Kabaila A. Vietinių užimtumo iniciatyvų ekonominis efektyvumas// Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2002. Nr.2, P. 108 - 111.

Kabaila A. Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje// Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2002. Nr.1, P. 115 – 120.

Kabaila A., Okunevičūtė-Neverauskienė L.Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos// Lietuvos statistikos darbai 2001 (39). Vilnius. Statistikos centras 2002. P. 15-20.

Moskvina J. Socialiniai ekonominiai prostitucijos ir prekybos moterimis aspektai// Verslas ir vadyba 2002. Vilnius. Technika. 2003.

Moskvina J. Vilniaus darbo biržoje užsiregistravusių asmenų galimybių dalyvauti viešuosiuose darbuose įvertinimas// Statistikos darbai 2002-2003. Vilnius. 2003.

Okunevičūtė-Neverauskienė L., Pocius A. Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas// Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2 knyga. Kaunas. Technologija. 2002.

Okunevičūtė-Neverauskienė L. Youth labour market problems// International conference “The problems of economic theory and the practical realia” proceedings, Volume 2. Kaunas. Kaunas University of Technology. P. 93-96.

Okunevičūtė-Neverauskienė L. Jaunimo nedarbo pasekmių vertinimas// Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities”, įvykusios 2002 vasario mėn. d. medžiaga. Vilnius. Technika. 2002.

Okunavičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Jaunimo elgsenos darbo rinkoje analizė// KTU tarptautinės konferencijos "Ekonomika ir vadyba 2002” pranešimų medžiaga. 2 knyga.- K., 2002, P. 55-58.

Okunavičiūtė - Neverauskienė L., Pocius A. Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės Darbo rinka ir jos statistika tarpukario Lietuvoje // Filosofija. Sociologija. Nr. 4. Vilnius, 2001. P. 25-34.

Pocius A. Kaimo gyventojų padėties darbo rinkoje įvertinimas// Žemės ūkio mokslai. Vilnius. 2002, Nr. 4 (priedas), P. 30-37.

Pocius A. Demografinės situacijos pokyčiai Lietuvoje: problemos ir pasekmės.// XXI amžius (XXI amžiaus horizontai), XXI amžius (XXI amžiaus horizontai), 2002. vasario 20 d. P. 10.

Pocius A. Ilgalaikio nedarbo pokyčiai Lietuvoje// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2002, Nr. 1, P. 107-112.

Pocius A. Aukštąjį mokslą baigusių specialistų padėties darbo rinkoje tyrimai// Straipsnių rinkinys (konferencijos “Lietuvos sociologija amžių sandūroje“ medžiaga. Filosofijos ir sociologijos institutas). Vilnius, 2001. P. 316-325.

Pocius A. Gyventojų užimtumo ir nedarbo pokyčiai Lietuvoje// Darbo biržos naujienos. 2002. Nr. 10, P. 15-16

Pocius A. Specialistų su aukštuoju išsimokslinimu konkurencijos darbo rinkoje galimybės// Lietuvos statistikos darbai, Statistikos departamentas. 2001. P. 4-14.

Pocius A. Kaimo gyventojų padėties darbo rinkoje įvertinimas// VGTU konferencijos "Verslas, ,vadyba ir studijos 2001” pranešimų medžiaga. II tomas. Vilnius. 2002. P. 105-114.

Pocius A. Gyventojų (darbo jėgos) migracijos pasekmės.// Lietuvos ekonomikos apžvalga. Ūkio ministerija, Statistikos departamentas. 2002, Nr.2, .P 34-38.

Zabarauskaitė R. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms organizavimas Lietuvoje// VGTU konferencijos ,,Verslas, vadyba, studijos – 2002” pranešimo medžiaga. Vilnius. 2002.

Paskelbtos / Published in 2001:

2001 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido antrąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį "Jaunimo integravimas į darbo rinką". Čia Jūs galite rasti šio leidinio santraukas lietuvių, anglų bei rusų kalbomis (Microsoft Word formatas).

Bikmanienė R. Senyvo amžiaus žmonių socialinės globos tipologijos problema: teoriniai ir praktiniai aspektai // Konferencijos "Verslas, vadyba ir studijos 2000" medžiaga. Vilnius: Technika, 2001.
Straipsnyje aptariama senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugų tipologija bei analizuojama Lietuvos patirtis šioje srityje.

Čėsnaitė B., Gruževskis B. Jaunimo mokymosi prieinamumo problema // KTU tarptautinės konferencijos "Ekonomika ir vadyba - 2001" pranešimų medžiaga. 3 knyga. - Kaunas: Technologija, 2001.
Straipsnyje aptariama 16-24 m. jaunimo mokymosi prieinamumo problema.

Gruževskis B. Sisteminis požiūris į jaunimo užimtumo didinimą // Aktualūs socialinės politikos klausimai. Jaunimo integravimas į darbo rinką. DSTI-LDB, Vilnius, 2001.
Straipsnyje, remiantis nedirbančio jaunimo sociologinio tyrimo duomenimis, analizuojamos jaunimo užimtumą didinančios priemonės.

Gruževskis B. Užimtumo pokyčiai. Lanksčių užimtumo formų taikymo galimybių įvertinimas // Justitia, Vilnius, 2001.
Knygoje analizuojama užimtumo formų kaita postindustrinėje visuomenėje. Analizuojamos lanksčių užimtumo formų taikymo galimybės Lietuvoje, pateikti socialinių partnerių problemos aptarimo rezultatai.

Kabaila A. Ignalinos AE regiono socialinės - ekonominės raidos galimybės // Lietuvos ekonomikos apžvalga, Nr.2. Vilnius, 2001. P. 112-119.
Straipsnyje vertinamos Ignalinos AE regiono socialinės ekonominės raidos galimybės.

Pajuodienė G., Šileika A. Lietuvos gyventojų socialiniai sluoksniai (Viduriniosios klasės beieškant) // Pinigų studijos, Nr.3. Vilnius: Lietuvos bankas, 2001. P. 59-81.
Straipsnyje pateikiama autorių parengta Lietuvos gyventojų susisluoksniavimo nustatymo metodologija, analizuojama Lietuvos gyventojų socialinė struktūra, jos pokyčiai, socialinių sluoksnių ir posluoksnių charakteristikos; daug dėmesio skiriama viduriniajai klasei ir socialinei politikai.

Okunevičiūtė L., Pocius A. Jaunimo padėtis darbo rinkoje regionų grupėse // KTU tarptautinės konferencijos "Regionų plėtra - 2001" medžiaga. Kaunas, 2001.
Straipsnyje atskleidžiami jaunimo padėties darbo rinkoje skirtumai urbanizuotuose ir kaimiškuose regionuose. Regionai pagal jaunimo padėtį darbo rinkoje buvo suskirstyti į tris grupes.

Okunevičiūtė-Neverauskienė L. Darbdavių požiūris į jaunimo užimtumą // Ketvirtosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga. Vilnius: Technika, 2001. P. 103-107.
Remiantis darbdavių apklausos rezultatais, šiame straipsnyje atskleidžiamas darbdavių požiūris į jauną žmogų, siekiantį įsitvirtinti darbo rinkoje, dėmesį akcentuojant į šias problemas: išsiaiškinti darbdavių požiūrį į pradedantį darbinę veiklą jaunimą; atskleisti, kokios, darbdavių nuomone, darbuotojų savybės yra svarbiausios; įvertinti darbdavių požiūrį į darbo vietų subsidijavimą ir remiamus darbus; sužinoti darbdavių nuomonę apie besimokančio jaunimo galimybes atlikti praktiką jų vadovaujamose įmonėse.

Pocius A., Okunevičiūtė L. Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės // Filosofija. Sociologija, Nr. 4. Vilnius, 2001. P. 25-34.
Šio straipsnio pagrindas - jaunimo sociologinio tyrimo, kuris buvo atliktas 2000 metais, medžiaga. Straipsnio tikslas - minėto tyrimo pagrindu objektyviau įvertinti jaunimo užimtumo galimybes bei jaunimo elgsenos darbo rinkoje stereotipus, atskleisti jaunimo nedarbo poveikį demografinei elgsenai.

Pocius A., Okunevičiūtė L. Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai jaunimo darbo rinkoje // KTU tarptautinės konferencijos "Ekonomika ir vadyba 2001" medžiaga. Kaunas, 2001.
Remiantis Lietuvos darbo biržos bei darbo jėgos tyrimų duomenimis, straipsnyje vertinami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, lemiantys jaunimo padėtį darbo rinkoje.

Pocius A. Specialistų su aukštuoju išsimokslinimu konkurencijos darbo rinkoje galimybės // Lietuvos statistikos darbai, 2001. P. 4-14.
Straipsnyje analizuojamos specialistų su aukštuoju išsilavinimu konkurencijos darbo rinkoje galimybės, apžvelgiamos jų poreikio problemos. Tyrimo objektas - aukštųjų mokyklų absolventų ir kitų aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų padėtis darbo rinkoje. Siekiant aptarti straipsnyje numatytus tikslus, pasinaudota specialios anketinės apklausos rezultatais bei palyginamosios analizės metodu, atlikti analitiniai skaičiavimai.

Šileika A., Blažienė I. Wages as the Key Factor of Human Resources Management // Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Nr.2. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spolecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Varšuva, 2001. P. 59-66.
Straipsnyje analizuojamas darbo apmokėjimo vaidmuo žmogiškųjų išteklių vadyboje, ypatingą dėmesį skiriant moksliškai pagrįstai jo diferenciacijai.

Šileika A., Kabaila A. Lietuvos regioninės plėtros galimybės // Lietuvos ekonomikos apžvalga, Nr.1. Vilnius, 2001. P. 136-140.
Straipsnyje vertinama šalies regionų socialinė ekonominė padėtis ir prielaidos jų vystymuisi.

Žalimienė L. Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai // STEPP. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilniaus universitetas, 2001. P. 99-106.
Straipsnyje pateikiama socialinių paslaugų kokybės samprata, analizuojami kokybę lemiantys veiksniai.

Paskelbtos / Published in 2000:

Bikmanienė R. Socialinės senų žmonių globos sistemos metodologiniai principai ir Lietuvos patirtis // Konferencijos "Verslas, vadyba ir studijos" medžiaga. Vilnius: Technika, 2000.
Remiantis apskričių socialinio darbo ekspertų apklausos duomenimis, straipsnyje analizuojama senų žmonių globos paslaugų decentralizacijos procesas ir problemos.

Bikmanienė R. Senų žmonių poreikio socialinei globai nustatymas: socialiniai ir ekonominiai aspektai // Jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga. Vilnius: Technika, 2000.
Straipsnyje analizuojami metodologiniai senyvo amžiaus žmonių globos poreikio bendruomenėje vertinimo kriterijai ir rodikliai, kaimo bendruomenių ypatumai.

Blažienė I. Gyventojų asmeninių pajamų esmė // 3-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2000. P. 20-23.
Straipsnyje apibrėžiamas gyventojų pajamų turinys bei jų vieta individų ekonominių išteklių sistemoje, skiriamos trys individualaus, pajamas teikiančio gyventojų turto rūšys.

Čėsnaitė B., Gruževskis B., Stankevičienė A. Bedarbių profesinio konsultavimo problema // KTU tarptautinės konferencijos "Ekonomika ir vadyba - 2000" pranešimų medžiaga. - Kaunas: Technologija, 2000.
Straipsnyje analizuojamos bedarbių profesinio-psichologinio konsultavimo problemos bei aptariamos jų sprendimo kryptys.

Čėsnaite B. Development of Vocational Training for the Unemployed in Lithuania during 1991-1999 // Europeahandbuch Weiterbildung. - Luchterhand, 2000.
Straipsnyje aptarti bedarbių profesinio mokymo teisiniai pagrindai, išanalizuotas bedarbių profesinio mokymo prieinamumas, aptartas bedarbių profesinio informavimo bei konsultavimo ir profesinio mokymo organizavimas, sąveika su socialiniais partneriais. Išanalizuota atskirų profesijų darbuotojų paklausa darbo rinkoje.

Gruževskis B. Gyventojų surašymo duomenys užimtumo ir nedarbo analizei // Mokslas ir gyvenimas, Nr.11. Vilnius, 2000.
Straipsnyje analizuojamos galimybės naudoti gyventojų surašymo metu surinktą informaciją sprendžiant darbo rinkos politikos klausimus Lietuvoje.

Gruževskis B., Dobryninas A., Gaidys V. ir kt. Darbas - užimtumo struktūros kaita // Kolektyvinė monografija "Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990-1998". Vilnius, 2000.
Monografijoje aptariami teoriniai-metodologiniai užimtumo struktūros kaitos klausimai, atskleidžiami užimtumo politikos kaitos principai ir orientacijos, analizuojami specialaus sociologinio tyrimo duomenys.

Jovaiša T., Gruževskis B., Čėsnaitė B. Darbo rinkos profesinis mokymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra rengiantis stojimui į Europos Sąjungą // Suaugusiųjų švietimas dabarčiai ir ateičiai. Straipsnių rinkinys. - K.: Vytauto Didžiojo universitetas, 2000.
Straipsnyje apžvelgtos žmogiškųjų išteklių bei darbo rinkos profesinio mokymo plėtojimo galimybes konkrečiame regione, orientuojantis į ES Struktūrinių fondų panaudojimo sąlygas, o kartu efektyvesnį darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimą atskirame regione.

Gruževskis B. Polityka socjalna na Litwie (lenkų k.) // Lithuania Nr.3-4, Varšuva, 2000.
Straipsnyje analizuojama socialinės apsaugos politika Lietuvoje, jos pokyčiai bei įtaka atskirų problemų sprendimui.

Pajuodienė G. 52 straipsnis // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras/ 1dalis. - Teisės institutas, Vilnius, 2000.
Straipsnyje aptariama, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos atitinka Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, taip pat Europos pataisytoje socialinėje chartijoje įtvirtintus žmogaus teisių į socialinę apsaugą standartus, nušviečiama šalyje funkcionuojanti socialinės apsaugos sistema ir pagrindiniai įstatymai, kuriuose nustatytas minėto Konstitucijos straipsnio nuostatų įgyvendinimo mechanizmas.

Pajuodienė G. 39 straipsnis // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras/ 1dalis. - Teisės institutas, Vilnius, 2000.
Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio nuostatų sąsajos su atitinkamomis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos bei Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, nušviečiami šalies įstatymai, kuriuose detalizuojamos minėto Konstitucijos straipsnio nuostatos.

Pocius A. Antrinės darbo rinkos įvertinimo problemos // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius, 2000. P. 12-25.
Straipsnyje aptariamos teorinės-metodologinės paslėpto nedarbo ir neoficialaus užimtumo įvertinimo problemos. Šis straipsnis - tai bandymas bent apytikriai įvertinti antrinės darbo rinkos komponentus - neoficialų užimtumą ir paslėptą nedarbą.

Pocius A. Darbo rinka ir jos statistika tarpukario Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, Nr. 3. Vilnius, 2000. P. 31-38.
Straipsnyje analizuojama padėtis darbo rinkoje ir gyventojų užimtumo bei nedarbo statistikos būklė tarpukario Lietuvoje. Be to, darbe apžvelgiamos ir šiuolaikinės gyventojų užimtumo statistikos problemos.

Pocius A. Gyventojų užimtumo ir nedarbo statistikos formavimasis bei darbo rinkos tyrimų raida Lietuvoje // Enciklopedinis leidinys "Iš Lietuvos sociologijos istorijos" (III knyga). Vilnius, 2000. P. 181-189.
Straipsnyje analizuojama gyventojų užimtumo bei nedarbo statistikos raida Lietuvoje, apžvelgiami darbo rinkos tyrimų problematikos pokyčiai, jos pažinimo būdų raida. Pagrindinis dėmesys straipsnyje sutelkiamas situacijos darbo rinkoje įvertinimui tuometinės Lietuvos pramonėje bei žemės ūkyje, analizuojamas gyventojų užimtumas ir nedarbas atskirose ekonominėse veiklose.

Šileika A., Blažienė I. Gyventojų pajamų diferenciacija ir skurdas Lietuvoje // "Pinigų studijos", Nr.3. Vilnius: Lietuvos bankas, 2000. P. 32-44.
Straipsnyje analizuojamos Lietuvos gyventojų disponuojamos pajamos, jų diferenciacija bei skurdo lygis Lietuvoje.

Šileika A., Blažienė I. Lietuvos gyventojų pajamos ir skurdo problema // Ekonomika. Mokslo darbai, Nr.51. Vilniaus universiteto leidykla, 2000. P. 136-144.
Straipsnyje pagrindžiama absoliutaus skurdo vertinimo metodika, analizuojamas Lietuvos gyventojų pajamų lygis, struktūra ir diferenciacija bei jų įtaka absoliutaus skurdo lygiui Lietuvoje.

Šileika A., Blažienė I. Pensininko išteklių galimybės // "Nesenstanti senatvė. Idėjos ir pamąstymai". Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos ir Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademijos respublikinių mokslinių konferencijų (1997 ir 1998) medžiaga. - Vilnius: Egalda, 2000. P.22-36.
Publikacijoje pateikiama Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos analizė, akcentuojami pensinio amžiaus žmonių gyvenimo lygio ypatumai, skurdo lygis.

Šileika A., Čėsnaitė B., Gruževskis B. Lietuvos studijų būklė ir plėtros perspektyvos, atsižvelgiant į darbo rinkos polyčius // XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius, 2000 birželio 21-26 d.d. Tezių rinkinys. - V., 2000.
Straipsnyje aptariami studijų pokyčiai po Nepriklausomybės atkūrimo bei jų perspektyvos, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.

Vareikytė A., Žalimienė L. Die Entwicklung der sozialen Arbeit in Litauen // Archiv fuer Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Heft 3/4/2000. Frankfurt am Main.
Straipsnyje analizuojama socialinio darbo raida Lietuvoje 1990-2000 m.

Žalimienė L. Socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms - poreikio įvertinimo problema // Gerontologija, Nr.1. Vilnius, 2000.
Straipsnyje analizuojamas socialinių paslaugų tinklas seniems žmonėms Lietuvoje, jo plėtojimo problemos.

Paskelbtos / Published in 1999:

1999 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas išleido pirmąjį leidinio "Aktualūs socialinės politikos klausimai" numerį. Čia Jūs galite rasti detalų šio leidinio turinį (Microsoft Word formatas)

Bikmanienė R. Socialinio darbo poreikis Lietuvoje // "Aktualūs socialinės politikos klausimai". Nr.1, Vilnius, 1999. P. 152-159.
Remiantis socialinių paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų sociologinės apklausos rezultatais, straipsnyje analizuojama socialinio darbo poreikio struktūra, prioritetai ir problemos.

Blažienė I. Diskusiniai asmeninių pajamų diferenciacijos ir nelygybės klausimai // VGTU respublikinės konferencijos "Verslas, vadyba ir studijos'98" medžiaga, Vilnius, 1999 m. P. 82-87.
Straipsnyje analizuojama gyventojų pajamų diferenciacija, jos kitimo tendencijos bei ekonominės ir socialinės pasekmės tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse.

Čėsnaitė B., Dilba R., Šlekys A. Aktualūs bedarbių profesinio mokymo tobulinimo klausimai // Aktualūs socialinės politikos klausimai (1999/1). - Vilnius: "Agora", 1999.
Straipsnyje darbdavių standartizuoto interviu rezultatų pagrindu pateikiamas bedarbių profesinio parengimo vertinimas, išaiškinta kokios darbuotojų savybės darbdaviams yra svarbiausios, aptartas darbdavių informuotumas apie profesinį mokymą ir jų nuostatos, ar prisidėti tobulinant darbininkų ir specialistų rengimą.

Gruževskis B., Šileika A. Pagyvenusio amžiaus žmonių užimtumas ir gyvenimo lygis // Tarptautinės konferencijos "Gyvenimo pilnatvė visoms kartoms" medžiaga. Vilnius, 1999. P. 14-17.
Straipsnyje analizuojamos pensinio ir priešpensinio amžiaus žmonių užimtumo/nedarbo ir gyvenimo lygio/skurdo problemos.

Gruževskis B., Beleckienė G. Employment and labour market in Lithuania (anglų k.). Vilnius-Turin, 1999-2000.
Leidinyje, remiantis įvairių šaltinių duomenimis, analizuojami užimtumo ir nedarbo pokyčiai Lietuvoje bei darbo rinkos politikos priemonės. Medžiaga parengta pagal Europos Komisijos DG V ir Europos profesinio rengimo fondo pasiūlytą metodiką .

Gruževskis B. Trišalių susitarimų bedarbių profesinio mokymo srityje efektyvumo problema // Aktualūs socialinės politikos klausimai (1999/1). - Vilnius: "Agora", 1999.
Straipsnyje, remiantis sociologinio tyrimo duomenimis, analizuojamos bedarbių, baigusių darbo rinkos mokymo kursus, įsidarbinimo problemos bei darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumas.

Gruževskis B. Unemployment insurance in Lithuania (anglų k.) // The Nordic Unemployment Insurance. The Nordic Council. Kopenhaga, 1999.
Straipsnyje analizuojamos nedarbo draudimo problemos Lietuvoje bei trumpai aptariamos parengtos nedarbo draudimo koncepcijos nuostatos.

Gruževskis B. Employment and Unemployment problems Faced by Inhabitants of Small Towns (anglų k.) // The Survey of the Lithuanian Economy, May 1999. Statistikos departamentas, Vilnius, psl. 100-106.
Straipsnyje analizuojamos mažų miestelių gyventojų ekonominės ir socialinės problemos, aptariamos priemonės, galinčios padidinti jų užimtumą.

Kabaila A. Regionų socialinio - ekonominio lygio skirtumai // Lietuvos ekonomikos apžvalga, Nr.2, 1999. P. 91-94.
Straipsnyje analizuojami socialiniai ekonominiai skirtumai tarp atskirų šalies regionų bei apibrėžiamos priežastys, darančios įtaką šių skirtumų atsiradimui.

Kabaila A. Regioninė šalies diferenciacija darbo užmokesčio požiūriu // Lietuvos statistikos darbai, 1999/1 (37), Vilnius, 1999. P. 25-31.
Straipsnyje vertinami darbo užmokesčio skirtumai šalies regionuose bei apibrėžiamos šių skirtumų priežastys.

Pajuodienė G. Mokesčiai // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. - Jungtinių Tautų Vystymo Programa, Vilnius, 1999.
Straipsnyje pateikiama bendrosios mokesčių naštos ir mokesčių struktūros Lietuvoje ir ES bei kai kuriose Centrinės Europos šalyse lyginamoji analizė. Taip pat keliama mažų pajamų neapmokestinimo problema.

Pajuodienė G. Gyventojų pajamos ir jų mokesčių našta // Aktualūs socialinės politikos klausimai (1999/1). - Vilnius: "Agora", 1999.
Straipsnyje nušviečiamos Lietuvos gyventojų pajamos, jų lygis, dinamika, struktūra, pasiskirstymo ypatumai, keliamas gyventojų mokesčių naštos perskirstymo būtinumo klausimas.

Pocius A. Gimimų kalendoriaus poveikis gimstamumo dinamikai Lietuvoje // Lietuvos statistikos darbai, Nr.1, 1999. P. 13-24.
Straipsnyje analizuojama, kaip gimstamumo svyravimus dinamikoje įtakoja intervalų tarp gimimų pokyčiai, kaip pasiskirsto motinų vidutinis amžius gimdymo metu ir intervalai tarp gimimų, priklausomai nuo vaiko gimimo metų. Tiksliau gimimų kalendoriaus dinamikos pokyčiai atskleidžiami detalizuojant aptariamus rodiklius pagal motinų turimą vaikų skaičių. Atliekant duomenų analizę, autorius rėmėsi Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Demografijos skyriaus darbuotojų atlikto tyrimo "Lietuvos šeima ir gimstamumas" duomenimis.

Pocius A. Neoficialios darbo rinkos metodinės tyrimo problemos bei dinamikos tendencijos // Filosofija. Sociologija, Nr. 1, 1999. P. 49-58.
Straipsnyje, remiantis skirtingais skaičiavimo metodais, nustatomos neoficialaus užimtumo dinamikos tendencijas Lietuvoje. Didelis dėmesys darbe skiriamas neoficialaus užimtumo sąvokos apibūdinimui.

Pocius A. Šalies darbo rinkos apimties įvertinimo problemos: neoficialus užimtumas ir paslėptas nedarbas // Straipsnių rinkinys "Lietuvos statistika XX amžiuje" - Vilnius, 1999. P. 200-214.
Straipsnyje vertinamas neoficialus užimtumas ir paslėptas nedarbas Lietuvoje. Darbe pateikiama autoriaus pasiūlyta neoficialaus užimtumo įvertinimo metodika, bandoma įvertinti, kaip paslėptas nedarbas įtakoja padėtį regionų darbo rinkoje.

Šileika A. Aktualios socialinės politikos problemos Lietuvoje // Vilniaus Gedimino technikos universiteto organizuotos tarptautinės konferencijos "Verslas ir vadyba 1999" medžiaga. Vilnius, 1999. P. 56-62.
Pranešime nagrinėjamos gyvenimo lygio ir pajamų diferenciacijos problemos Lietuvoje.

Šileika A., Blažienė I. Metodologiniai gyventojų pajamų tyrimo klausimai // "Socialiniai tyrimai: tarpdisciplininis požiūris", Nr.2, Šiauliai, 1999. P. 6-13.
Straipsnyje pagrindžiamos principinės gyventojų pajamų sampratos ir jų tyrimo teorinės metodologinės nuostatos, pagrįstos galutinio gamybos tikslo realizacija.

Šileika A., Blažienė I. The concept and the headcount ratio of poverty in Lithuania // "Aktualūs socialinės politikos klausimai". Nr.1, Vilnius, 1999. P. 7-23.
Straipsnyje aptariamos skirtingos skurdo vertinimo koncepcijos, pateikiami pagrindiniai minimalaus normatyvinio vartojimo biudžeto skaičiavimo principai, įvairiais pjūviais vertinamas absoliutaus skurdo sąryšys su gyventojų pajamų diferenciacija Lietuvoje.

Žalimienė L. Socialinių darbuotojų praktinės veiklos portretas // Socialiniai tyrimai: tarpdisciplinarinis požiūris. 1998-1999 (2-3). Šiauliai, 1999.
Straipsnyje analizuojama praktinė socialinių darbuotojų veikla.

Paskelbtos / Published in 1998:

Blažienė I. Lygių galimybių idėja ir gyventojų pajamų pasiskirstymo ypatumai Lietuvoje // VGTU Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998m. rugsėjo 30-spalio 2d., medžiaga. 3 tomas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998. P. 85-91.
Straipsnyje apibūdinama lygybės samprata bei lygių galimybių idėjos vieta ES socialinėje politikoje. Remiantis lygių galimybių idėja, analizuojamas gyventojų pajamų ir darbo užmokesčio pasiskirstymas Lietuvoje.

Čėsnaitė B. Darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumo tyrimo Lietuvoje rezultatai // Darbo rinkos profesinis mokymas - efektyvus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo veiksnys. - Vilnius: Agora, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 1998.
Straipsnyje glaustai apžvelgti profesinio mokymo efektyvumo vertinimo kitose šalyse kriterijai, remiantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos užsakymu 1995-1997 m. atlikto tyrimo "Suaugusiųjų profesinio mokymo efektyvumas", kurį vykdė Darbo ir socialinių tyrimų institutas (dalyvaujant autorei) duomenimis, analizuojami asmenų, baigusių darbo rinkos profesinį mokymą, įsidarbinimo rezultatai, pasirengimo profesinei veiklai, kursų naudingumo, praktinio mokymo sąlygų vertinimai.

Čėsnaitė B., Gruževskis B. Skirtingą išsimokslinimą ir specialybę turinčių asmenų nedarbas Lietuvoje // Darbo rinkos profesinis mokymas - efektyvus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo veiksnys. - Vilnius: Agora, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 1998.
Straipsnyje analizuojamas bedarbių, baigusių įvairių tipų mokymo įstaigas, konkurencijos laipsnis pagal studijų kryptis, mokymo programas, aptariama mokymo įstaigų absolventų padėtis darbo rinkoje, profesijų poreikio prognozavimo problema bei jaunimo užimtumo didinimo galimybės.

Damidavičius M. Kokia turėtų būti gyventojų užimtumo nacionalinė programa // Tarptautinės konferencijos "Ekonomika ir vadyba 1998" pranešimų medžiaga. - Kaunas: Technologija, 1998.
Straipsnyje autorius suformuluoja nacionalinės užimtumo programos sudarymo principus bei tikslus, analizuoja socialinius užimtumo aspektus. Straipsnyje išskiriamos skirtingos gyventojų užimtumo kategorijos, apibūdinamas racionalus, efektyvus bei visiškas gyventojų užimtumas.

Damidavičius M. Teritorinių darbo biržų veiklos įvertinimo programa // Lietuvos statistikos darbai, Nr.3. Vilnius, 1998. P. 39-51.
Straipsnyje išskiriama rodiklių sistema, apibūdinanti teritorinių darbo biržų veiklą bei, remiantis šia sistema, įvertinami skirtingų teritorinių darbo biržų veiklos rezultatai. Atliekant skaičiavimus, regionų lygmenyje naudojami standartizuoti analitiniai rodikliai bei specialūs indeksai.

Damidavičius M., Pocius A. Darbo rinkos terminai ir sąvokos. - Vilnius: Agora, 1998, 161 p.
Leidinyje glaustai apibrėžiamos pagrindinės darbo rinkos sąvokos ir jų kiekybinės charakteristikos - darbo rinkos rodikliai. Aptariamos ir sąvokos, vartojamos sinonime reikšme bei tiesiogiai nesusijusios su darbo rinka, tačiau randamos ją apibūdinančių parametrų, rodiklių apibrėžimuose.

Gruževskis B., Garmus T. Užimtumo ne visą darbo laiką fenomenas // Darbo biržos naujienos Nr.8, Vilnius, 1998.
Straipsnyje analizuojami užimtumo formų kaitos klausimai, aptariamos užimtumo ne visą darbo laiką problemos Europoje ir kt. pasaulio šalyse.

Gruževskis B. Darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumo tyrimo problema // Darbo rinkos profesinis mokymas - efektyvus darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo veiksnys. Vilnius, 1998.
Straipsnyje, remiantis darbo rinkos profesinio mokymo tyrimo duomenimis, analizuojamas profesinio mokymo, kaip darbo rinkos politikos priemonės, efektyvumo klausimas.

Gruževskis B. Terytorialne komisje trojstronne i ich wplyw na polityke rynku pracy (lenku k.) // Polityka spoleczna Nr.2 1998, Varšuva.
Straipsnyje analizuojamas socialinių partnerių bendradarbiavimas vietos lygmenyje bei jų įtaka darbo rinkai. Pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti soc. partnerių bendradarbiavimą.

Kabaila A. Suaugusiųjų profesinio mokymo ypatumai Lietuvos regionuose ekonomikos reformos sąlygomis // Darbo rinkos profesinis mokymas - efektyvus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo veiksnys. - Vilnius: Agora, 1998. P. 40-57.
Ekonomikos augimo sąlygomis perspektyvios įmonės ypač suinteresuotos savo darbuotojų, ypač specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu, profesiniu augimu. Dirbantieji, kurie turėtų kelti kvalifikaciją, jau turi specialybę ir dirba. Tačiau, keičiantis ekonominėms sąlygoms, diegiant naujas technologijas, plečiantis rinkoms jiems trūksta specifinių vadybos, užsienio kalbos, techninių ir t.t. žinių. Kita vertus, darbininkiškų profesijų darbo rinkoje vyrauja tik aukščiausios kvalifikacijos darbininkiškų profesijų paklausa. Todėl, gerinant suaugusių mokymą, būtina atkreipti dėmesį į pakankamai aukštos kvalifikacijos dirbančiųjų profesinį mokymą, kuris, straipsnio autoriaus manymu, turėtų būti organizuojamas remiantis modulių sistema.

Okunevičiūtė L., Šileika A. Problem of interrelation between unhealthy labour conditions and compensation measures // Tarptautinės konferencijos "Profesinė sauga ir sveikata" medžiaga. Vilnius, 1998. P. 22-24.
Straipsnyje analizuojama kenksmingų darbo sąlygų ir kompensacinių priemonių už jas sąryšio problema.

Pajuodienė G. Lietuvos mokesčių teisinė bazė: formavimo raida ir esama būklė // Socialiniai tyrimai: tarpdisciplininis požiūris. Šiaulių universitetas,1998-1999, Nr.2-3.
Straipsnyje nušviečiamas mokesčių teisinės bazės formavimas Lietuvoje, kritiškai vertinama esama padėtis, iškeliami trūkumai, kurie mokesčių mokėtojams trukdo vykdyti prievolę valstybei - sumokėti nustatytus mokesčius.

Pocius A. Mažėjančio gyventojų užimtumo poveikis nedarbui // Lietuvos statistikos departamento darbai, Nr.2, 1998. P. 14-23.
Pagrindinė straipsnyje analizuojama problema - dirbančiųjų skaičiaus dinamikos įtaka bedarbių skaičiui šalyje ir jos regionuose. Autorius pasinaudojo Lietuvos statistikos departamento ir darbo biržos duomenimis. Informacijos pagrindas - valstybinio socialinio draudimo duomenys apie apdraustųjų skaičių.

Pocius A. Darbo rinkos struktūros raidos tendencijos // Lietuvos statistikos darbai, Nr.4, 1998. P. 42-51.
Straipsnyje išskiriami trys šalies darbo rinkos struktūriniai lygiai. Bandydamas įvertinti darbo rinkos dėsningumus, autorius naudojosi įvairiais duomenų šaltiniais. Pagrindinis analizės objektas - bendros darbo rinkos struktūros raidos tendencijos. Gauti rezultatai - tai bandymas praplėsti informacijos ribas apie darbo rinkos struktūros sudėtingumą. Jie apima sunkiai įvertinamą jos sferos dalį.

Šileika A. Problem ubostwa na Litwie // "Polityka Spoleczna", Nr.10. Varšuva, 1998. P. 21-23.
Straipsnyje pateikiama socialinio ir fiziologinio absoliutaus skurdo samprata, analizuojamas šalies gyventojų pajamų diferenciacijos ir absoliutaus skurdo lygio sąryšis Lietuvoje.

Paskelbtos / Published in 1997:

Blažienė I. Differentiation of Population Income // Straipsnis knygoje "Lithuanian Economic Reforms: Practice and Perspectives". - Vilnius: Margi raštai, 1997. P. 243-248.
Straipsnyje analizuojama Lietuvos gyventojų pajamų (išskiriant darbo užmokestį) nelygybė bei skurdo problema. Atskirai tiriamos rytų Lietuvos bei kaimo gyventojų pajamos.

Blažienė I. Lietuvos gyventojų pajamų nelygybės vertinimas // VGTU respublikinės konferencijos "Verslas, vadyba ir studijos'96" medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. P.38-43.
Straipsnyje, naudojant įvairius pajamų nelygybės vertinimo kriterijus, tiriama gyventojų pajamų diferenciacija Lietuvoje.

Čėsnaitė B. Bedarbių mokymas - sudėtinė nuolatinio mokymosi sistemos dalis // Tarptautinės konferencijos "Nuolatinis mokymasis besikeičiančioje visuomenėje: prielaidos ir prieštaravimai" medžiaga. - Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 1997.
Straipsnyje aptariamos bedarbių profesinio mokymo organizacinės problemos.

Čėsnaitė B. Labour market vocational training in Lithuania // Baltic Dialogue No2, 1997.
Straipsnyje aptariama Lietuvos darbo rinkos profesinio mokymo sistema, įvertinamos bedarbių profesinio mokymo apimtys, pasinaudojant specialios anketinės apklausos rezultatais, analizuojamas bedarbių profesinio mokymo efektyvumas.

Damidavičius M. Bedarbių nedarbo trukmė pagal jų socialinius-demografinius požymius // Lietuvos statistikos departamento darbai, Nr.1, 1997. P. 21-34.
Straipsnyje nagrinėjamas nedarbo trukmės pasiskirstymas pagal įvairius socialinius demografinius požymius. Bedarbių padėties darbo rinkoje analizei naudojami Lietuvos darbo biržos duomenys. Teritoriniame lygyje išskiriami du nedarbo trukmės rodikliai: apskaitinė nedarbo trukmė ir baigtinė nedarbo trukmė.

Gruževskis B. Darbas ir atskirų šeimos narių darbinė veikla // Šeima ir gimstamumas Lietuvoje. LFSI, Vilnius, 1997.
Straipsnyje, remiantis specialaus šeimų sociologinio tyrimo duomenimis, analizuojamos šeimos narių užimtumo ir nedarbo problemos.

Gruževskis B., Mitrikas A., Stankūnienė V. Šeimos politika Lietuvoje. Principai ir priemonės // Šeimos politika. LFSI, Vilnius, 1997.
Straipsnyje analizuojamos Lietuvos šeimos politikos prielaidos bei principai, aptariamos gyventojų reprodukcijos perspektyvos.

Gruževskis B. Užimtumas ir nedarbas (lietuvių ir anglų k.) // Lietuvos ekonomikos apžvalga, lapkričio mėn., 1997. Statistikos departamentas, Vilnius.
Straipsnyje analizuojamos 1991-1997 metų užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos.

Gruževskis B. Darbo santykių transformacija Lietuvoje // Žmogaus socialinė raida Lietuvoje 1997. JTVP, Vilnius, 1997.
Straipsnyje analizuojamos Lietuvos darbo rinkos struktūros, darbo santykių bei socialinių partnerių bendradarbiavimo darbo rinkoje problemos.

Pajuodienė G. Pajamų perskirstymas: mokesčiai // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1997. - Jungtinių Tautų Vystymo Programa, Vilnius, 1997.
Straipsnyje analizuojama bendroji mokesčių našta bei atskirų mokesčių vaidmuo perskirstant pajamas. Daug dėmesio taip pat skiriama gyventojų mokesčių, ypač pajamų mokesčio, naštai.

Pocius A. Senatvės pensininkų ir apdraustųjų santykio prognozė atsižvelgiant į gyventojų struktūros kaitą // Lietuvos statistikos departamento darbai, Nr.4. Vilnius, 1997. P. 28-42.
Straipsnyje pristatomi ilgalaikės senatvės pensininkų ir apdraustųjų santykio prognozės (iki 2025 m.) rezultatai. Atsižvelgiant į pensinio amžiaus ilginimo galimybes, darbe analizuojami trys skirtingi prognozių scenarijai.

Pocius A. Gimimų sekos ir kalendoriaus įtaka gimstamumo svyravimams Lietuvoje // Šeima ir gimstamumas Lietuvoje. - Vilnius, 1997. P. 111-132.
Siekiant įvertinti gimimų eiliškumo bei kalendoriaus įtaką gimstamumui, straipsnyje nagrinėjama, kaip pasiskirsto motinų vidutinis amžius gimdymo metu ir intervalai tarp gimimų, priklausomai nuo vaiko gimimo metų. Straipsnyje taikomi sąlyginės ir realios kartos gyventojų kartos demografinių tyrimų metodai.

Pocius A. Gyventojų užimtumo tendencijos ir regioniniai skirtumai Lietuvoje // Lietuvos statistikos departamento darbai, Nr.2, 1997. P. 12-27.
Remiantis Lietuvos darbo biržai paruošto projekto "Šalies visuminės darbo rinkos pasiūlos ir paklausos įvertinimas" medžiaga, Sodros bei darbo jėgos tyrimų duomenimis, straipsnyje analizuojamos gyventojų užimtumo tendencijos ir regioniniai skirtumai Lietuvoje. Sugrupavus statistinius duomenis, darbe atlikta atskirų darbo rinkos rodiklių koreliacinė analizė regionų pjūvyje.

Šileika A. Skurdo problema Lietuvoje // Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos "Neįgaliųjų asmenų socialiniai poreikiai, jų tyrimo ir tenkinimo problemos" medžiaga. Šiauliai, 1997.
Straipsnyje analizuojamos gyvenimo lygio bei skurdo problemos Lietuvoje: analizuojami alternatyvūs skurdo vertinimo Lietuvoje rodikliai, įvairiais pjūviais tiriamos gyventojų pajamos ir skurdo lygis.

Šileika A. Gyvenimo lygio problema Lietuvoje // "Lietuvos ūkis", Nr.9. Vilnius, 1997.
Straipsnyje analizuojamas Lietuvos gyventojų gyvenimo lygis, jų disponuojamos (piniginės ir natūrinės) pajamos.

Žalimienė L. Socialinės paslaugos žmonėms su negalia // Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos "Neįgaliųjų asmenų socialiniai poreikiai, jų tyrimo ir tenkinimo problemos" medžiaga. Šiauliai, 1997. P. 83-87.
Straipsnyje analizuojami neįgalių žmonių socialinių paslaugų poreikis ir jų tenkinimo galimybės Lietuvoje. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt