Lietuvos socialinių mokslų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
apie skyrių

Darbo rinkos tyrimų skyrius (iki 2014 m. gruodžio 1 d. - Darbo ir socialinių tyrimų institutas, nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 1 d. – Darbo rinkos tyrimų institutas) yra valstybinio mokslinių tyrimų centro – Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Sociologijos instituto padalinys.

Darbo rinkos tyrimų skyrius (tuometinis Darbo ir socialinių tyrimų institutas) buvo įsteigtas 1991 m. (jo steigėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir iki 2009 m. gruodžio 31 d. veikė kaip atskiras juridinis asmuo – mokslinių tyrimų institutas, teikiantis visuomenei naudingas mokslinių tyrimų paslaugas socialinės apsaugos ir darbo rinkos politikos srityse.

Nuo 2010 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1796 "Dėl Socialinių tyrimų instituto ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto reorganizavimo", visas Darbo ir socialinių tyrimų instituto teises ir pareigas perėmė Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras tapo LSMC filialu – Sociologijos institutu, o Darbo rinkos tyrimų institutas – Darbo rinkos tyrimų skyriumi.

DARBO RINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS (DRTS) VEIKLA:

  • vykdo mokslinius tyrimus (teorinius ir taikomuosius) darbo santykių ir apmokėjimo, darbo rinkos, gyventojų užimtumo ir nedarbo, darbo sąlygų, žmogiškųjų išteklių plėtros, darbo rinkos profesinio mokymo bei orientavimo, profesinės veiklos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, socialinio draudimo, socialinės paramos bei kitais socialiniais klausimais, rengia siūlymus socialinės ir darbo rinkos politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse;
  • aktyviai prisideda prie darbo rinkos ir socialinės politikos problemų bei galimų sprendimų identifikavimo ir viešinimo – Lietuvos ir užsienio leidiniuose skelbia DRTS mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus (per metus tyrėjai paskelbia apie 10-15 mokslinių straipsnių), organizuoja mokslines konferencijas ir teorinius seminarus, o taip pat atliktų tyrimų rezultatų pristatymą užsakovams bei kitiems suinteresuotiems asmenims; DRTS darbuotojai taipogi skaito pranešimus mokslinėse konferencijose ir seminaruose;
  • dalyvauja mokymo veikloje – DRTS mokslo darbuotojai dėsto šalies universitetuose, vadovauja doktorantų, magistrantų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, skaito paskaitų ciklus jiems bei socialinių partnerių organizacijų nariams ir kitų institucijų darbuotojams, dalyvauja daktaro disertacijų, magistrantų ir bakalaurų baigiamųjų darbų gynimuose (tarybose), komisijose.

DRTS vykdo teorinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, pagal sutartis su Lietuvos mokslo taryba, Europos Komisija, Tarptautine darbo organizacija, Europos fondu gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti, šalies ministerijomis (Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto, ir kt.), Užimtumo tarnyba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, savivaldybių administracijomis ir kt. Nuo 1991 m. DRTS mokslininkai parengė virš 700 mokslinių tyrimų ataskaitų.

DRTS DARBUOTOJAI:

  • DRTS dirba 9 mokslo darbuotojai, visi jie turi mokslo laipsnį; iš 9 mokslo laipsnį turinčių darbuotojų 6 disertaciją parengė ir apgynė dirbdami DRTS. Skyriui vadovauja Dr. Inga Blažienė.
  • Kiti tyrimams reikalingi mokslo darbuotojai ir specialistai pagal poreikį samdomi pagal terminuotas darbo ir/ar autorines sutartis.

DRTS darbuotojai palaiko glaudžius mokslinius ryšius su daugiau kaip 20 pasaulio šalių mokslo ir studijų institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, jų rengiamuose projektuose. Dar 1994 m. Europos Sąjungos tyrimų ir konsultavimo įstaiga (ECOTEC) DRTS yra įtraukusi į Europos institucijų, tiriančių darbo rinką, sąrašą. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt