Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
apie institutą

Darbo rinkos tyrimų institutas (iki 2014 m. gruodžio 1 d. - Darbo ir socialinių tyrimų institutas) yra valstybinio mokslinių tyrimų instituto – Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) padalinys. Darbo rinkos tyrimų institutas buvo įsteigtas 1991 metais (jo steigėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir iki 2009 metų gruodžio 31d. veikė kaip atskiras juridinis asmuo – mokslinių tyrimų institutas, teikiantis visuomenei naudingas mokslinių tyrimų paslaugas socialinės apsaugos ir darbo rinkos politikos srityse.

Nuo 2010 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1796 „Dėl Socialinių tyrimų instituto ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto reorganizavimo“, visas Darbo rinkos tyrimų instituto teises ir pareigas perėmė LSTC.

INSTITUTO VEIKLA:

  • vykdo mokslinius tyrimus (teorinius ir taikomuosius) darbo santykių ir apmokėjimo, darbo rinkos, gyventojų užimtumo ir nedarbo, žmogiškųjų išteklių plėtros, darbo rinkos profesinio mokymo bei orientavimo, profesinės veiklos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, socialinio draudimo, socialinės paramos bei kitais socialiniais klausimais, rengia šiais klausimais siūlymus socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse;
  • aktyviai prisideda prie darbo ir socialinės politikos problemų šalyje atskleidimo bei jų sprendimo kelių nušvietimo visuomenei – Lietuvos ir užsienio leidiniuose skelbia Instituto mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus (per metus jie paskelbia apie 10-20 mokslinių straipsnių), organizuoja mokslines konferencijas ir teorinius seminarus, o taip pat atliktų tyrimų rezultatų pristatymą užsakovams bei kitiems suinteresuotiems asmenims; Instituto darbuotojai taipogi skaito pranešimus mokslinėse konferencijose ir seminaruose už Instituto ribų;
  • dalyvauja mokymo veikloje – Instituto mokslo darbuotojai dėsto šalies universitetuose, vadovauja doktorantų, magistrantų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, skaito paskaitų ciklus jiems bei socialinių partnerių organizacijų nariams ir kitų institucijų darbuotojams, dalyvauja daktaro disertacijų, magistrantų ir bakalaurų baigiamųjų darbų gynimuose (tarybose), komisijose.

Institutas vykdo teorinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, pagal sutartis su Lietuvos mokslo taryba, Europos Komisija, Tarptautine darbo organizacija, Europos fondu gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti, šalies ministerijomis (Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Švietimo ir mokslo ir kt.), Lietuvos darbo birža bei teritorinėmis darbo biržomis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, savivaldybių administracijomis ir kt. Nuo 1991 metų Institutas parengė virš 700 mokslinių tyrimų ataskaitų.

INSTITUTO DARBUOTOJAI:

  • Institute dirba 8 mokslininkai ir tyrėjai, visi jie turi mokslo laipsnius; iš 8 mokslo laipsnį turinčių darbuotojų 6 disertacijas parengė ir apgynė dirbdami Institute.
  • Kiti tyrimams reikalingi mokslo darbuotojai ir specialistai samdomi pagal terminuotas darbo ir/ar autorines sutartis (per metus – apie 10-20 žmonių).

Instituto darbuotojai palaiko glaudžius mokslinius ryšius su daugiau kaip 20 pasaulio šalių mokslo ir studijų institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, jų rengiamuose projektuose. Dar 1994 metais Europos Sąjungos tyrimų ir konsultavimo įstaiga (ECOTEC) Institutą yra įtraukusi į Europos institucijų, tiriančių darbo rinką, sąrašą.

Darbo rinkos tyrimų institutui vadovauja prof. dr. (HP) Boguslavas GRUŽEVSKIS

Boguslavas GRUŽEVSKIS 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; mokslininko karjerą pradėjo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute. 1990 m. Maskvos universiteto Ekonomikos fakultete apgynė socialinių mokslų daktaro (kandidato) disertaciją. Nuo 1991 metų dirba Darbo rinkos tyrimų institute; nuo 2006 metų yra šio Instituto vadovas. Nuo 1997 m. B.Gruževskis dėsto Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedroje, 2004 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 2009 m. B.Gruževskis praėjo habilitacijos procedūrą ir nuo 2010 metų eina profesoriaus pareigas.

Prof. dr. (HP) B.Gruževskis yra Europos Komisijos ekspertas užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais bei SOCIEUX programos ekspertas. Karjeros laikotarpiu jis buvo Aukštojo mokslo tarybos prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos narys, įvairių aukštųjų mokyklų bei mokslo įstaigų mokslo tarybų narys. B.Gruževskis aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais bei Lietuvos valstybės valdymo institucijomis. 1992-2016 metais stažavosi Švedijos, Vokietijos, JAV, Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Norvegijos bei Prancūzijos universitetuose ir mokslo centruose. Jis yra Lenkijos aukštųjų mokyklų akreditacijos tarnybos užsienio ekspertas. 2013-2016 m. buvo Lietuvos Ministro Pirmininko visuomeniniu patarėju. Yra paskelbęs daugiau nei 100 publikacijų ir mokslinių straipsnių. Pagrindinės B.Gruževskio mokslinio darbo veiklos kryptys: užimtumo tendencijų analizė, darbo rinkos politika, darbo rinkos tyrimai, profesinis rengimas, socialinės apsaugos politikos priemonių efektyvumas, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas, socialinis dialogas darbo sferoje, socialinė atskirtis, subjektyvi/asmens gerovė. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt